پیام پشتیبانی ازاعتصاب غذا درگوتنبرگ

طبقه کارگرایران درمبارزه علیه استثمارسرمایه داری ورهایی ازفقروفلاکت روزافزون ودستیابی به تشکل های مستقل وآزاد مبارزه ی خود را درسالهای اخیرعلیه سرمایه داران ودولت های حامی آنان شدت بخشیده است. کارگران دراین مبارزات ازانواع شیوه ها ازجمله تهیه طومار، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه بندان، راه پیمایی وارسال نامه به ارگانهای دولتی استفاده کرده اند. رژیم سرکوبگر وتاریک اندیش جمهوری اسلامی نه تنها به خواستهای برحق کارگران پاسخی نداده بلکه ازهیچ گونه وحشیگری درسرکوب مبارزه واتحاد آنان دریغ نکرده است. اما کارگران علی رغم سرکوب به مبارزه ی خود جهت ازبین بردن قراردادهای تحمیلی، جلوگیری از اخراج های دسته جمعی، محرومیت ازبیمه های اجتماعی و شرایط نامناسب وفاجعه بار کارادامه داده اند. بهمین دلیل رژیم به دستگیری وزندانی کردن فعالین جنبش کارگری روآورده است. ما ضمن اعتقاد راسخ به اینکه گشایش فضای دمکراتیک درایران وجلوگیری ازدستگیری وزندانی کردن فعالین جنبش ها با مبارزه وهمبستگی تودهای داخل بمنظورسرنگونی رژیم امکان پذیر است، حمایت نیروهای دمکرات وانقلابی وطرفداران حقوق بشردرخارج ازمبارزات کارگران ودیگرزحمتگشان را موثرمیدانیم. به همین خاطر ضمن قدردانی ازاعتصاب غضای سه روزه " کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتمبرگ سوئد" پشتیبانی خود را اعلام وخواهان آزادی بدون قید وشرط فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، معلمین ودانشجویان وهمه ی زندانیان سیاسی هستیم.
زنده باد آزادی وبرابری
مرگ برجمهوری اسلامی
مرگ برامپریالیسم
کمیته دفاع ازآزادی وبرابری درایران – وین

هیچ نظری موجود نیست: