پیام همبستگی

همبستگی اتحاد چپ کارگری ایران با اعتصاب غذای سه روزه در گوتنبرگ سوئد
یاران و رفقا
اعتصاب غذای شما بعنوان یک حرکت سمبلیک و همبسته با فعالین جنبش کارگری در داخل کشور بویژه همبستگی با یک کارگرمبارزو برابری طلب بنام محمود صالحی نشان جسارت و تلاش خستگی ناپذیر شما بعنوان بخشی ازنیروی وسیع جنبش کارگری در خارج ازکشوراست .
اتحاد چپ کارگری با حمایت و همبستگی کامل امیدواراست این حلقه ازمجموعه حلقات فعالیت ها در داخل و خارج از کشور برای تحقق خواستهای فوری وواقعی جنبش کارگری ایران بالعموم، موثرواقع گردد و مهمتر از هر چیز رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار نماید .
محمود صالحی تداعی یک جنبش واقعی و نمونه برجسته ی یک کارگرآگاه است که نامش با اول ماه مه پیوند یافته است . او یکبار دیگر توسط دستگاه سرکوب رژیم ربوده وبه گروگان گرفته شد تا امسال در آستانه ی اول ماه 86 در ایران جنبش کارگری همچنان تحت فشارو سرکوب رهبران کارگری شلاق سرکوب را متحمل باشد . این تلاش رژیم اما بیش ازهر چیزضعف و استیصال دستگاه سرکوب را در انظار جهانیان به نمایش در آورد . چرا که برای جنبش کارگری ایران و فعالین اش این مصاف و کشمکش روزمره است واول ماه مه روزجهانی کارگر روزتجدید پیمان جهانی برای تداوم مبارزه است .
بنابراین در حالی که میلیونها کارگر جهان اول ماه مه به خیابانها می آیند ، امسال ما وشما نیزبا خواست آزادی فوری محمود صالحی ، خواست محکومیت رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی و همچنین دفاع از حق تشکل مستقل کارگری ، حق اعتصاب و خواست رسمیت یافتن اول ماه مه بعنوان روزکارگر وتعطیل رسمی در ایران به خیابانها خواهیم آمد و این روزرا به روز مبارزه ی هر چه گسترده تر و فراگیرتر و متحدانه تر اردوی کارعلیه سرمایه و رژیم های دیکتاتور و کارگرستیز، زن ستیزو غارتگردرسراسر جهان وایران مبدل خواهیم کرد .
ما هر کجا باشیم در کنارشماییم و بهمراه اعتصابیون با همه توان فریاد خواهیم زد :
سرمایه داران حاکم خشم بر شما ، محمود صالحی را آزاد کنید !
سرمایه داران حاکم ننگ بر شما وجنگ شما - نه به جنگ ، نه به جمهوری اسلامی ، نه به امپریالیسم !
سرمایه داران حاکم مرگ بر شما ، مرگ بر دولت شما ، مرگ بر رهبر و رژیم شما
زنده باد آزادی ، زنده باد اول ماه
یاران مبارز کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ - سوئد
دستان شما را به گرمی می فشاریم و برای آکسیون سه روزه و اعتراضی تان که بخش جدایی ناپذیری از جنبش ماست بهترین موفقیت را آرزو می کنیم
اتحاد چپ کارگری ایران
شنبه 28 آوریل 2007

www.etehadchap.org

هیچ نظری موجود نیست: