اطلاعیه شماره2

درآستانه اول ماه مه 2007(11اردبیهشت1386)روزجهانی کارگر


با همه توان آزادی فوری وبدون قید وشرط محمود صالحی فعال جنبش کارگری ایران از زندان جمهوری اسلامی را خواستار گردیم

.

:ماخواستار

ما خواهان آزادی بی قید وشرط محمود صالحی فعال کارگری سقز هستیم

آزادی تمام دستگیر شده گان فعالان ( زنان – معلمان – کارگران ) حوادث اخیردر ایران را خواستاریم

از حق تشکل مستقل کارگران ، رسمیت و تعطیلی اول ماه مه وهمچنین برپایی مستقل اول ماه مه در ایران پشتیبانی می کنیم
داشتن تشکل مستقل و بر پایی اعتصابات واجتماعات حق مسلم کارگران ایران است
از اعتصابات کارگران ایران حمایت مالی نمائید

دراول ماه مه امسال اعتراض مان علیه تهاجم سرمایه به شرایط کاروزندگی کارگران ، ازقبیل پرداخت به غایت نازل دستمزدها وعدم پرداخت حقوق های معوقه ی کارگران ، قراردادهای موقت کار، بیکارسازی واخراج کارگران،گرانی و تورم لجام گسیخته سرمایه به زندگی زحمتکشان رایک صدافریاد میزنیم

.

ما به پای اعتصاب غذا میرویم،از اعتصاب غذای سه روزه ما

.

در حمایت از مبارزات زنان – معلمان – دانشجویان و کارگران

.

و آزادی محمود صالحی و تعطیلی اول ماه مه

.

به هر طریق ممکنی پشتیبانی کنید

.

کانون همبستگی باکارگران ایران-گوتنبرگ سوئد

.

نگاهی کوتاه درمعرفی تشکل ما - گوتنبرگ : تشکل ما « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ(سوئد) »، تشکلی پایدار در دفاع از مبارزات کارگران سراسرایران و محکومیت جنایات ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی است . تشکلی فراگروهی و فراسازمانی ( بر مبنای هر فرد یک رای) است . "کانون" ما تشکلی دائمی وجنبشی با اتکاء به نیروی خود و فعالین عملی اعضاء آن.... برپایه خرد جمعی به شیوه ای کاملا دمکراتیک و مستقیم درمحیط کارو محل زیست فراهم آمده است.... نقطه عزیمت ما در مبارزات روزمره، دفاع ازخواستها ومطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی کارگران وزحمتکشان وجنبش های مستقل آزادیخواهانه وبرابری طلبانه موجود در ایران است ...کانون همبستگی باکارگران ایران- گوتنبرگ (سوئد) در آستانه اول ماه مه 2007 اعلام موجودیت نمود

هیچ نظری موجود نیست: