فراخوان و گزارش کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران - گوتنبرگ / سوئد

فراخوان به تظاهرات
کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران - گوتنبرگ (سوئد)
بند های زندان های ایران گسسته باد!


ایرانیان آزادیخواه و جانبدار مبارزات مردم ایران!
رژیم جرم و جنایت اسلامی در ایران ، در برابر مقاومت و ایستادگی مردم به پا خاسته دربیش از نود(۹۰) شهر از سراسر ایران تا اینجا دهها تن را کشته و هزاران تن را دستگیر و روانه کهریزک های خود ساخته است.
 آنچه طی روزهای گذشته در زندان های رژیم اتقاق افتاد ازجمله ؛ زجرکش کردن سیناقنبری هشداری است به همه مردم ایران و به ما جانبداران جنبش آزادیخواهی ایران در خارج ازکشور.
آگاه  باشیم که این جنایت می تواند سرنوشت چندین هزار اسیر رویدادهای اخیر در ایران غرقه در خون باشد. هنوز نام همه بازداشت گان را در دست نداریم ولی تا همین جا مشخص است که فعالان چپ جنبش دانشجویی قربانی قساوت و تاریک اندیشی سرکوبگران اند. طبق ادعای برخی از نمایندگان مجلس رژیم، ازسرنوشت و محل نگهداری دهها نفر از دانشجویانی  که اسامی شان روشن شده ، اطلاعی در دست نیست.همچنین معلوم نیست که کدامیک از سازمان های سرکوب؛  وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، اطلاعات قوه قضائیه، نیروی انتظامی، یا "آتش به اختیارهای" شخص خامنه ای  مسئول این دستگیری های هستند. این چنین است که ارگان های رنگارنگ سرکوب در چهارگوشه کشور، جوانان وطن در بند  را به اسارت گرفته اند و در زندان ها، خانه های مخفی، بیغوله ها و سوله ها به شکنجۀ آنها مشغولند. جان این دستگیرشدگان در خطر است. کهریزگ های دیگر در دست احداث اند ، باید بندهای زندان های ایران یا همان کهریزک های تازه ساز را گسست و زندانیان را آزاد نمود
ما همه شما آزدیخواهان ایرانی ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا در اقدامی مشترک برای آزادی همه دستگیر شده گان خیزش توده ای کشور که ده روز تمام ایران و جهان تکان را دادند ، باید با تمام نیرو و امکانات وارد عمل شویم. باید مردم جهان را نسبت به این خطر آگاه ساخت و فشار افکار عمومی بین المللی بر رژیم اسلامی را افزایش داد.  نباید اجازه داد فرزندان برومند این مردم قهرمان، در زندان های داعشیان حاکم  زجرکش شوند. فردا خیلی دیرمی باشد.
زمان : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ برابر با ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸  ساعت تجمع دو (۱۴) بعد از ظهر

مکان : برنس پارکن با اسپور های دو / سه/ چهار/ پنج / شش / هفت و هشت . نه /ده /یازده 

دومین گزارش خبری
تظاهرات روز شنبه ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸ گوتنبرگ (سوئد)

  
 به دعوت کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران - گوتنبرگ (سوئد) با عنوان : بندهای زندان های ایران گسسته باد! جامعه ایرانیان آزادیخواه وجانبدارمبارزات مردم درایران ساکن گوتنبرگ و حومه را مخاطب قرارداد تا به خیابان آیند وبه کشتاردرایران وموج وسیع دستگیری جوانان و فعالان جنبش دانشجویی درجای جای ایران ، اعتراض نمایند.

روز شنبه ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸ برابر۲۳ دی ۱۳۹۶، د رهوایی بغایت سرد و یخی ؛ میدان گوستاو آدلف با پلاکادرها وباندرول ها، دهها عکس وتصویر ازکشته شدگان ودستگیرشدگان زندانی وپرچم های سرخ ، میدان بدل به نمایشگاهی برعلیه تمامیت حاکمیت اسلامی دربرابرهررهگذر سوئدی درآمده بود.

ابتداء ازجانب کمیته همبستگی به همه حاضرین درمیدان خوش آمد گفته شد و با سردادن شعارهایی آغازمتینگ اعتراضی را اعلام گردید.
درفراخوان کمیته آمده است : ما همه شما آزدیخواهان ایرانی ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا در اقدامی مشترک برای آزادی همه دستگیر شده گان خیزش توده ای کشور که ده روز تمام ایران و جهان تکان را دادند ، باید با تمام نیرو و امکانات وارد عمل شویم. باید مردم جهان را نسبت به این خطر آگاه ساخت و فشار افکار عمومی بین المللی بر رژیم اسلامی را افزایش داد.  نباید اجازه داد فرزندان برومند این مردم قهرمان، در زندان های داعشیان حاکم  زجرکش شوند. فردا خیلی دیرمی باشد.
شهرگوتنبرگ دراین روز،آبستن حضور غیر قانونی نیروهای شبه نازیست سوئدی وجوانان آنتی فاشیست بود. حضورپلیس درمرکزشهربشدت خود نمایی می نمود . مابا توجه به اجازه پلیس وخواست پلیس که به تظاهرات اقدام ننماییم ، کمیته وهمه حاضرین درمیدان برآن شدند که در طول خیابان آونین حرکت نماییم وشعارها وگپ وگفت خود را با شهروندان سوئدی اعلام داریم .
واقعیت اینستکه؛ نمی توان دربرابرموج کشتاروحدت دستگیری ها سکوت نمود وافشاء گری ننمود. چرا آنگاه که چندين شهرازجمله : مشهد، دورود، ايذه،كرمانشاه، تويسركان، خرم دره ،زنجان،قهدريجان، اهواز، کرمانشاه، آمل ورشت، برخوردهاي شديدي ميان اعتراض كنندگان و نيروهاي ضدشورش وامنیتی وبسیجی هابه وجودآمده است كه منجربه كشته شدن تعدادي ازمردم اعتراض كننده ودستگیری های وسیع درجای جای کشورگردید. ما نمی توانستیم امرپشتیبانی این اعتصابات کارگران واعتراضات سراسری رابا سکوت برگزارکنیم .
حقانيت مردم را در برابرفشارهاي زندگي فقروفلاكت مردم اذعان دارند اما دربرابربرخي قدرتمندان به كلي مخالف هرگونه حقانيتي بر اعتراضات مردمي هستند و كلاً اين اعتراضات را مربوط به تحريكات خارجي و يا دشمنان واقعي و يا واهي مي دانندبیگمان تفكر اين دسته از دولت مردان است كه خطرايجاد در گيري هاي داخلي را به صورت خشونت آميز و سرکوب مردم فراهم آورده است.
آنچه درتظاهرانت روزشنبه ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸ درخیابان مرکزی شهرگوتنبرگ با دخالت فعال کمیته همبستگی وحامیان فعال آن ، درکوتاه ترین زمان تدارک آن،به شکل همه جانبه ای به نمایش در آمد . در طول خیابان سر دادن شعار های سوئدی و باندرول های تظاهرات توانست به شدت جلب نظر نماید. دریافت پیام علی نجاتی (۱)، چهره نام اشنای سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ،ازداخل وپخش صدای او ازبلندگو، با استقبال حاضران روبروگردید. پایان بخش برنامه ارائه قطعنامه کمیته از جانب یکی از اعضاء کمیته به شرح زیر اعلام گردید:
کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران - گوتنبرگ قویا از خواست مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی و نیز مبارزه برای عدالت، برابری، رفاه و جامعه انسانی حمایت می کند.
ما همبستگی خود را با مبارزۀ مردم ایران بیان می کنیم و خواستار آزادی همه بازداشت شده گان، فعالین کارگری زندانی ،فعالین زنان ، دانشجویان و همه زندانیان سیاسی فوری و بدون قید وشرط می باشیم
مردم در ایران " مرگ بر جمهوری اسلامی را " فریاد می زنند. مطمئنا مارگوت والستروم وزیر خارج نیز این فریاد را شنیده است. موضع گیری اخیر وزیر امور جارجه با لفافه "عیر قابل قبول" بودن سرکوب مردم در ایران نا کافی است. ما از مارگوت والستروم می خواهیم رژیم آپارتاید جنسی را به خاطر بربریتش علیه مردم در ایران قاطعانه محکوم نماید و اقدامات عملی را برای پشتیبانی از خواستهای مردم در دستو بگذارد.
آنچه در ایران اتفاق می افتد نقض صریح پایه ای ترین حقوق جهانشمول شهروندی است ما از دولت سوئد می خواهیم در اعتراض به این تعرض تمام روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با رژیم اسلامی تعلیق نمود و پی گیر به محاکه کشیدن سران حکومت اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران باشند
کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران - گوتنبرگ (سوئد) ، ضمن حمایت فعال از اعتراضات اکثریت عظیم در سراسر کشور، تاکید می کند که حامیان  واقعی کارگران و مردم زحمتکش ایران در سطح بین المللی، جنبشهای کارگری، ضدسرمایه داری، سوسیالیستی و مترقی و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دنیا هستند و دیگر هیچ!
 ما با تکیه بر پشتوانه توده ای این جنبش عظیم اعتراضی  به امر تشکل یابی و قدرت جمعی مان، وهمبستگی بین المللی و اتخاذ شعارهای پیشرو علیه بی عدالتی ها و کشتار و دستگیری های پر شمار جوانان و دانشجویان  مترقی و برعلیه کلیت این نظام ضدانسانی، می توانیم با گامهای استوار به پیش رویم.
https://www.youtube.com/watch?v=NmXIr_ocnnM&feature=youtu.be

هیچ نظری موجود نیست: