فراخوان برگزاری جشن روز کارگر «اول ماه مه بایدتعطیل شود،این تعطیلی هرج ومرج نیست،این تعطیل انقلاب هم نیست.این روز دادخواهی است»
1301/ روزنامه حقیقت8/2

روزاول ماه مه روزاعتراض زحمتکشان جهان برعلیه سیستم بهره کش وانسان کش نظام سرمایه داری است.کارگران وزحمتکشان،بیکاران،مستمری بگیران ودریک کلام همه مزدبگیران دراین روز گردهم میآیند تا با نیروی متحدخودهمگام بادیگرزحمتکشان جهان برای فردایی بهتر مبارزه کنند. امسال نیزدرشرایطی به پیشوازاول ماه مه می رویم که بحران جهانی سرمایه داری درسراسرجهان، بیکاری روزافزون کارگران - کاهش دستمزدها - کاهش خدمات درمانی وآموزشی - بالابردن سن بازنشستگی را بدستورصندوق اهریمنی پول درکشورهابرعلیه زحمتکشان به مورداجرا گذاشته است. درکشورمانیزهمین مصیبت هانه تنهااجرامی گردد،بلکه باهدفمندی یارانه هاوتزیرق پول به جامعه سعی درکاهش بحران سرمایه داری دارند.پولی که قراربودزیرساخت های اقتصادی واجتماعی کشور مارا بهبودبخشیده وآبادانی وعدالت رابرای مردم به ارمغان بیاورد،درسال جدیدتورم افسارگسیخته ای رابه زحمتکشان ومردم ایران تحمیل خواهدکرد. روندحمله به دستاوردهای یکصدساله زحمتکشان بازمزمه بهترشدن وضع کارگران باپرداخت یارانه های نقدی به موجی ازتبلیغات زهزآگین«به جای افزایش مزدحمایت های اجتماعی کارگران تقویت شود»،«احیای نظام استادشاگردی درقانون کار»،«فعالیت به مدت 8ساعت در روزغلط است دولت بایدبه جای روزمزد به سمت کارمزدحرکت کند»،«نظرسازمان ملل،درآمدروزی یک دلارخط فقر است»،«چون هدفمندی یارانه هااثرات منفی نداشته است،دلیلی برای افزایش جهشی مزدنیست» پرداخته ونشان ازجریانی کارگرستیزوضدقانون اساسی خبرمی دهد.این جریان که درآغازسال با افزایش 6درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی حرکتی راشروع کرده بود،به این بسنده نکرده باپیش کشیدن دریافت فرانشیزازبیماران درمانگاههای مراکزملکی تامین اجتماعی وسپس افزایش سن بازنشستگی به65سال دربرنامه پنجم توسعه ،به این روندغیرقانونی سرعت بخشید.این روندخطرناک که ریشه درقانون کارتوکلی دهه شصت داردوبامبارزات پدرانمان سرکوب شده بود، باردیگرقدعلم کرده تااین بارقانون کاروقانون اساسی رابه ورق پاره ای بدل کرده همین حداقل حقوق زحمتکشان رانیزنابودسازد. هرچه عرصه برزحمتکشان تنگ ترمی گردد،فضابرای غارت ثروت زحمتکشان واستثمارهرچه بیشترآنان برای سرمایه داری انگل تجاری بازترمی گردد.باخصوصی سازی کارخانجات متعلق به زحمتکشان،سرمایه داری انگل تجاری باخریدارزان این موسسات تولیدی به بهانه نوسازی وبهسازی تجهیزات کارخانه ها،بادریافت وامهای چندصدمیلیاردتومانی ودلاری ازسیستم بانکی،کارخانه هارابه حال خودرهاکرده وبانپرداختن حقوق کارگران،باری دیگررابه دوش زحمتکشان می نهند. در حالی که زحمتکشان برای دریافت وامهای چندصدهزارتومانی سرگردان هستند،درعوض سیستم بانکی به این سرمایه داران خائن باسهل ترین شرایط وام می دهندتااین بی وطنان ارزهای باارزش نفتی را در آن سوی مرزهاسرمایه گذاری کرده،اقتصادملی راهرچه بیشتربه سمت نابودی بکشانندویا واردات را بلای جان صنعت وکارگران ایرانی باهمین وامهای گرفته شده ازسیستم بانکی بنمایند.تا با ویران سازی صنایع کشور،کارگران رابیکارکرده واقتصادملی راهرچه بیشتربه خارج وابسته کنند. در شرایطی که هرروز کارخانه ای تعطیل ویا باحداقل تولیدکارمیکند،ما شاهدگشایش بانکی جدید در سیستم مالی کشورهستیم. آنچه امروززحمتکشان سراسردنیا رابه اعتراض وادارکرده بیکاری،کاهش خدمات درمانی و بهداشتی ،کاهش دستمزدها،کاهش خدمات آموزشی ومبارزه باسندیکاهای کارگری باتوصیه صندوق بین المللی (اهریمنی)پول وسازمان تجارت(غارت)جهانی است.آنچه هم اکنون درکشورمانیزروی می دهد، جز این نیست. حمله به دستاوردهای طبقه کارگر،جهانی است ومبارزات کارگران نیزباسرمایه داری،جهانی است. دریکی ازجلسات اتحادیه کارگران شرکت نفت ایران انگلیس درمهرماه 1325،کل فرج یکی از اعضای اتحادیه چنین گفت:«رفقا،ماتنهاحقوق حقه خودرامی خواهیم،تاشایددروضع بهتری زندگی کنیم.کارگران درهرکشوری ازجهان برای افزایش دستمزدخودفریادمی کشند،آنان نه به منظورشرارت ویاآشوب،بلکه ازروی حقیقتی فریادمی کشند.» مادست یاری وکمک به طرف همه خواهران وبرادران زحمتکش ومزدبگیراعم ازشاغل،بیکار، مستمری بگیرباهرفکروعقیده درازنموده،باهمبستگی کارگری خودنگذاریم عرصه زندگی بر ما و فرزندانمان دشوارترگردد. بیاییداول ماه مه رابه کارزاری جهت قانون کاری شایسته،تامین اجتماعی در شان وشخصیت کارگران،دستمزدی شرافتمندانه وزندگی آبرومندوایجادسندیکاهای کارگری،این سنگرهمیشگی زحمتکشان ومدافع واقعی حقوق رنجبران درمقابله باتهاجم سرمایه داری به ثروت ملی ودسترنج کارگریمان تبدیل کنیم. اول ماه مه گرد هم آییم ودست دردست یکدیگرمتحدشویم. وقتی مبارزه می کنیم همیشه پیروز نمی شویم ولی اگرمبارزه نکنیم ،همواره شکست می خوریم. سندیکا ایران دوم ماست،آن راخواهیم ساخت. مستحکم بادهبستگی زحمتکشان ایران وجهان کارگران فلزکارمکانیک 12/12/1389 برگرفته از وبلاگ " کارگران فلز کار میکانیک " http://felezkar4.blogfa.com/

هیچ نظری موجود نیست: