جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

شانزدهم آذر روز دانشجو در راه است ؛ به استقبالش بشابیم و اطلاع رسانی کنیم

اعتصابات سراسری در دانشگاهها به مناسبت روز دانشجو

. *بیانیه شماره ٢ فعالان دانشجویی برای اعتصابات سراسری در دانشگاهها به مناسبت روز دانشجو
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۸۹, ساعت ۰:۳۶
سایت جرس: در پی انتشار فراخوان جمعی از فعالان دانشجویی برای اعتصابات سراسریدانشگاهها به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو و استقبال دانشجویان دانشگاههای مختلفسراسر کشور از این موضوع، بیانیه شماره ٢ این فعالان دانشجویی با ارائهپیشنهاداتی جهت اعتصاب و اعتراضات هماهنگ و منسجم، منتشر شد. این فعالان دانشجویی در بیاینه شماره یک خود، که ابتدای هفته جاری آن را منتشرکرده بودند، دانشجویان را به اعتصاب سراسری در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ و ۱٧ آذرامسال فراخواندند. به گزارش منابع خبری جرس، متن بیانیه شماره ٢ فعالان دانشجویی برای ایجادهماهنگی و ارائه پیشنهاداتی جهت اعتصابات دانشجویی به شرح زیر است: از آنجایی كه اولین بیانیه این گروه در آستانه فرارسیدن ماه آذر و ماه دانشجو وفراخوان برای اعتصابات سراسری دانشجویی در سراسر دانشگاه های تهران و شهرستان؛با استقبال زیادی در سایت های خبری و اجتماعی و در محافل دانشجویی روبه رو شد؛ما جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران در راستای تحقق هر چه بهتر این اعتصابو منسجم بودن و هماهنگ بودن آن در پوشش یك اعتصاب واقعی سراسری دانشجویی برنامههای خود را پیشنهاد می دهیم :
- در1- در روز ۱۵ آذر ماه همه دانشجویان بایدبا حضور در دانشگاه از رفتن به كلاسدرس خود داری كرده و در مقابل دا نشكده های مربوطه تجمع نمایند. دانشجویان دراین روز می توانند با در دست داشتن پلاكارد یا عكسهایی با مضمون دانشجو و ۱۶آذر برای فردای آن روز كه ۱۶ آذر ماه می باشد برنامه ریزی كنند.ما از همهدانشجویان می خواهیم تا رفتن به كلاس درس را در این روز و روز های بعد تعطیلكنند.در دانشگاه هایی كه چند دانشكده نزدیك به هم دارند دانشجویان می توانند بابه هم پیوستن به هم فریاد اعتراضات خود را در صحن دانشگاه طنین اندازكنند.همچنین با دادن پیام هایی در قالب بیانیه و اطلاعیه از دانشجویان سایردانشگاه های كشور از دولتی و ازاد گرفته تا پیام نور و هر دانشگاه دیگریبخواهند كه به جمع اعتصابیون بپیونندند. برای جلوگیری از اتفاقات به دور از شانفعالیت مدنی كه ممكن است مثل هر زمان دیگری نیروهای خودسر به راه بیندازنددانشجویان باید هوشیار و آگاه باشند. عزیزان دانشجو نیاز به گفتن نیست كه اگر در این روز بتوانیم به این شیوه و بااعتماد و شجاعت كامل عمل نمائیم قطعا نه تنها برای روزهای بعد منسجم تر وهماهنگ تر شده ایم بلكه با برد خبری آن می توانیم دانشجویان بیشتری را با خودهمراه كنیم.
٢- در روز ۱۶ آذر ماه همه دانشجویان با برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو محكمتر از دیروز باید فریاد حق طلبی و آزادی خواهی خود را سر دهند. در این روز نیزدانشجویان باید از رفتن به كلاس درس خودداری كرده و در صحن علنی هر دانشگاهتجمع كرده وخواسته های خود را در قالب بیانیه اعلام بدارند. از آنجایی كه جایجای ایران عزیز امروز روزهای سخت و دردناكی را به خود می بیند این وظیفه ملی وانسانی ما دانشجویان به عنوان قشر تحصیل كرده می باشد كه در قبال سرنوشتكشورمان و ملت مان و خودمان احساس مسئولیت كنیم و انزجار خود را از وضع آشفتهكشورمان نشان دهیم. همه ما می دانیم كه چه انسان های آزاده و بی گناهی كه امروزدر زندان های حکومت نامشروع جمهوری اسلامی گرفتار آمده اند؛ همه ما از كشته شدندوستان و همكلاسی هایمان به دست عوامل حکومت باخبریم؛ همه ما دوستان و همكلاسیهای دربند مان را هنوز می شناسیم و هر روز می شنویم از فشار ها وشكنجه هایی كهبر آنها روا داشته می شود؛ همه ما اوضاع بد و دردناك اقتصاد ملی را به خاطرسیاست های سو و كینه توزانه رژیم با تمام وجود لمس می كنیم؛ همه ما شور واشتیاقو امید مردم را دیدیم و دیدیم كه خودكامه گان چطور یاس و نا امیدی و افسردگی رابه چهره ملت ما پاشیدند؛ همه ما هنوز یاد سهراب ها و ندا ها و كمانگر ها را درخاطرمان گرامی می داریم؛ همه ما می دانیم كه چشم امید ملت دردمندمان به ما بهعنوان جوانان تحصیل كرده و دانشگاهی دوخته شده و می دانیم كه جمهوری اسلامی ازبه بند و زنجیر كردن و كشتن و اعدام ابایی ندارد و مثل خون آشامی است كه هر روزاز خوردن خون ملت بیشتر لذت می برد. با همه اینها این وظیفه ملی و انسانی ماست كه در حد توان خود انزچار و تنفر خودرا نسبت به این اوضاع اسفناك اعلام داریم. روز ۱۶ آذر كه روز گرامیداشت سهدانشجوی شهید و كشته شده راه آزادی و عدالت هست فرصت بسیار مناسبی است تا جنبشدانشجویی برای اولین بار متفاوت از همیشه و در قالب یك جنبش سراسری و منسجم ایندین خود را جامه عمل بپوشاند. در این روز دانشجویان باید خواستار بی قید و شرطهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده و محاكمه عاملین این جنایت ضد بشری را خواستارشوند. دانشجویان باید بر مسأله استقلال و آزادی دانشگاه تاكید كرده و خواستاربازگشت اساتید دلسوز و گرانقدر بازداشت شده و اخراج شده به جمع دانشگاه شوند.در این روز همچنین باید یاد شهدای سبز گرامی داشته شود تا نشان بدهیم كه یادآنها هنوز زنده است و جنبش مردمی سبز زنده تر. دانشجویان بعد از برگذاری مراسمبزرگداشت ۱۶ آذر در حالی كه عكس ها و نماد های روز دانشجو و جنبش سبز را بههمراه دارند در صحن دانشگاه دست به راهپیمایی های آرام بزنند.
٣- در روز ۱٧ نیز دانشجویان باید با حضور در دانشگاه ها از رفتن به كلاس درسخودداری نمایند و یك بار دیگر با جمع شدن در مقابل دانشكده ها بر مواضع خودپافشاری كنند. بعد از آن با تشكیل اجتماعات بزرگ تر اقدام به راهپیمایی آرام دردانشگاه نمایند.دانشجویان باید بدانند كه ۱۶ آذر روز دانشجوست و خیلی از یاران دبستانی وهمكلاسی های ما امروز در زندانهای پوشالی رژیم نامشروع گرفتار آمده اند. ماباید در این روز خواستار آزادی هر چه سریع تر همكلاسی هایمان و بازگشتسرفرازانه آنها به جمع دانشگاه باشیمعزیزان امید است كه با یاری شما در این سه روز برای اولین بار در تارخ جنبشدانشجویی ایران متفاوت ظاهر شویم.در پایان از همه از همه دوستانی كه این بیانیه را می خوانند می خواهیم در گسترشآن ما را یاری دهند. از كسانی كه در سایت ها و شبكه های اجتماعی اینترنتیفعالیت می كنند می خواهیم تا این بیانیه را به صورت گسترده منعكس نمایند. الانبه خاطر جو امنیتی و پلیسی حاكم بر جامعه هر كدام از ما خود یك لیدر برای ایناقدام مبارك و عظیم محسوب می شویم. هر فرد باید این خبر را به نوبه خود چه درسطح دانشگاه ها و چه در سطح خوابگاه های دانشجویی و یا سایت های خبری و یا حتیرسانه های شنیداری و دیداری منعكس نماید. جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران( دانشگاه تهران- دانشگاه علامه طباطبایی-دانشگاه علم وصنعت ایران- دانشگاه امیر كبیر- دانشگاه صنعتی شریف- دانشگاه شهیدبهشتی- دانشگاه تربیت معلم تهران ) گفتنی است گروهی از دانشجویان و همچنین فعالان دانشجویی جنبش سبز مقیم خارجاز کشور نیز، در آستانه فرا رسیدن ١۶ آذر و روز دانشجو، طی فراخوانی ازدانشجویان ایرانی سراسر جهان خواستار گرامیداشت این روز و سازماندهی مشترک برایبرگزاری مراسم همزمان شده بودند.
*بیانیه انجمن سبز دانشگاه آزاد واحد تهران شرق به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو*** تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۸۹, ساعت ۰:۲۱ جرس: در آستانه فرا رسیدن ۱۶ آذر و روز دانشجو، و همگام با فراخوان دانشجویاندانشگاه های پایتخت پیرامون اعتصاب سراسری در دانشگاهها، تشکل "انجمن سبزدانشگاه آزاد واحد تهران شرق"، با صدور بیانیه ای به مناسبت روز دانشجو،خواستار گرامیداشت این روز توسط دانشجویان کشور شد. به گزارش منابع دانشجویی، این بیانیه خاطرنشان کرده است "تشكل های دانشجویی باشكنجه، ظلم، تجاوزو تهدید سكوت نخواهند كرد و به راه سبز واستوارشان ادامهخواهند داد زیرا به خوبی می دانند با همبستگی و صبر خود ظلم را ریشه كن خواهندكرد." انجمن سبز دانشگاه آزاد واحد تهران شرق پیرامون نحوه برگزاری مراسم روز دانشجوو همچنین تصمیمات گروههای دانشجویی پیرامون اعتصابات آن روز، با بیان اینکه"اعتصاب به معنای نرفتن به سر كلاس و ایجاد تجمع می باشد"، اعلام کردند "مكانیرا به زودی برای اعتصاب و تجمع انتخاب خواهیم كرد." متن این بیانیه به شرح زیر است: به نام حق دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد روز دانشجو یك روز تاریخی برای تمامی دانشجویان آزادی خواه ایران است. روزی كهدر آن دانشجویان سالیان سال در مقابل استبداد قد علم كرده اند ودر برابر ظلموفساد ایستاده اند. دانشجویان نهال سبزی هستند كه روز به روز تبدیل به درختی تنومند ومقتدر شده اندكه در برابر هیچ سركوب وظلمی خمیده نشده اند وبا هر اقدام كودتاگران ریشههایشان محكم تر شده است. آری این درخت تنومند با همبستگی وامید ومقاومت ماندگار شده است وهرگز از همفروپاشیده نخواهد شد زیرا رمز پیروزی واستواریش در علم وتحصیل وآزادی خواهی اشمی باشد. ای طمع كاران قدرت وثروت این را باید خوب بدانید كه ظلم در هیچ دوره ای ازتاریخ پایدار نبوده است ودر كشور عزیزمان ایران نیز همین دانشجویان كه افرادیمانند شما از آنها همیشه بیم داشته اید باعث حركت های اعتراضی در دهه های اخیرشده اند. تشكل های دانشجویی با شكنجه، ظلم، تجاوزو تهدید سكوت نخواهند كرد و به راه سبزواستوارشان ادامه خواهند داد زیرا به خوبی می دانند با همبستگی و صبر خود ظلمرا ریشه كن خواهند كرد. دانشجویان عزیز امید امروز مردمان كشورمان به ما دوخته شده است زیرا ما قشریتحصیل كرده هستیم كه اساس وبنیان های مملكت را تشكیل می دهیم وهمیشه در همه حالسر منشا حركت های اعتراضی بوده ایم وما نیز یادمان نرود از جان گذشتگی های همرزمان دانشجویمان به یاد بیاوریم در همه حال دلاوری های دانشجویان در سال 1332، در سال های پیروزی انقلاب اسلامی ، در دهه های 70 و80 را، پس به یاد 16آذرهای سالیان گذشته به یاد گل های پر پر شده دانشجو به یاد دلاوری هایمان درعرصه دانشگاه همه با هم یك صدا برای انسانیت وشرفمان دوباره سبز می شویم. در انتها به قسمتی از بیانیه میر حسین موسوی در باره 16 آذر اشاره می كنیم.میرحسین در این پیام که شامل یک مقدمه و پنج بند است، ۱۶ آذرماه را یادآورحادثه ای دانسته که در آن دانشجویان هوشیار و پیشتاز ایران، به خاطر اعتراض بهاستبداد داخلی و استعمار خارجی، به خاک و خون کشیده شدند؛ روزی که نشان دادسرکوب برای بقای بیشتر تکیه گاه بدی است. میرحسین در تجلیل از دانشجویان، آنهارا "دیده بان بیدار مخاطرات جامعه ایران" خوانده و به مستبدان یادآوری کرده استکه به کارگیری زر و زور و تزویر، فاصله مردم را با آنها بیشتر می کند، و آنهارا به کنج خلوتکده امن تخیلی می راند که توسط مداحان و ثناگویان منفعت جوی ودشمن مردم طراحی و اجرا شده است تا بلکه تألم ناشی از دست دادن پشتوانه مردم رااز یاد ببرند. به این نكته اشاره می كنیم كه در خصوص تجمع یا كار های مد نظر برای 16 آذر دردانشگاه تهران شرق از طریق بلاگ و فیس بوك دانشگاه می توانید آخرین اخبار راپیگیری نمایید. با این حال مكانی را به زودی برای اعتصاب وتجمع انتخاب خواهیم كرد. اعتصاب بهمعنای نرفتن به سر كلاس وایجاد تجمع می باشد. شازندهم آذر روز دانشجو روز وحدت ملی دانشجویان ایران استانجمن سبز دانشگاه تهران شرق گفتنی است در آستانه فرا رسیدن ۱۶ آذر و روز دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاههای پایتخت، با صدور بیانیه ای عموم دانشجویان را به اعتصاب سراسری دردانشگاهها فراخوانده اند. این فعالان دانشجویی در بیانیه خود با خاطرنشان کردن این نکته که "طی سال گذشتهشاهد اعمال بیشرمانه حکومت از جمله قتل و عام هموطنانمان در تظاهرات خیابانی؛رسوایی در زندان كهریزك؛ حمله وحشیانه به كوی دانشگاه تهران؛ اعتراف گیری هایاجباری از فعالین در بند؛ دستگیری و حبس هزاران تن از احاد ملت بدون توجه بهقوانین؛ زیر پا گذاشتن قانون؛ اعدام های بی رویه و هزاران عمل نا مشروع دیگربوده ایم"، از تمام تشکل های دانشجویی و انجمن ها درخواست نموده اند در اعتصابسراسری دانشجویان شركت جسته و صدای آزادیخواهی خود را به گونه ای متفاوت ومنسجم تر از همیشه به گوش مستبدین و همچنین همه آزادیخواهای دنیا برسانیم." *نشست ویژه وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه تهران در آستانه روز دانشجو*** تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۸۹, ساعت ۰:۰۵ جرس: در ادامه تمهیدات و تدارکات گسترده امنیتی در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو،و در راستای مقابله با اعتراضات دانشجویان در این روز، جلسه مشترکی بین وزارتاطلاعات و حراست دانشگاه تهران برگزار و بر تشدید تدابیر امنیتی از سوی حراستدانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر ماه تاکید گردید. به گزارش کلمه، این جلسه در روز شنبه ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه با حضور برخی از مقاماتسازمان اطلاعات تهران و رییس حراست دانشگاه تهران برگزار شده است. این گزارش حاکی است در این جلسه که به صورت مشترک برگزار شده، بر تشدید تدابیرامنیتی از سوی حراست دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر ماه تاکید شده است. بر اساس این گزارش، حضور گشت‌های دو نفره لباس شخصی در محوطه دانشگاه تهران وحضور پررنگ‌تر ماموران حراست در کوی دانشگاه از نتایج این جلسه است. دانشگاه تهران پیش از این هم با استقرار گیت کنترل در محل درهای ورودی دانشگاه،اعلام خروج دانشجویان کارشناسی از خوابگاه کوی دانشگاه و نیز احضار فعالاندانشجویی به کمیته انضباطی و صدور حکم برای دهها دانشجوی منتقد، گامهایی را درجهت حاکم کردن بیشتر فضای امنیتی بر محیط دانشگاه برداشته بود. گفتنی است منابع خبری جرس نیز طی روزهای اخیر گزارش داده بودند که در راستایافزایش تدابیر امنیتی به مناسبت ۱۶ آذر (روز دانشجو) و همچنین سالروز عاشورا(سالگرد قیام عاشورای ٨٨)، دوربین های جدیدی درمقابل در دانشگاه تهران نصب شدهاست که قادرند تصویر چهره افراد را از فاصله ۵۰۰ متری ، بزرگ نمایی كنند. *صادق لاریجانی: احضار سی نفر در پرونده کوی دانشگاه؛ نیروهای امنیتی هیچ کمکیبه دستگاه قضایی نکردند*** تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۸۹, ساعت ۰:۴۱ جرس: رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در پرونده حمله به کوی دانشگاه، نیروهایامنیتی هیچ کمکی به دستگاه قضائی نکردند، گفت: ما تنها بر اساس اطلاعاتی که ازسایر دستگاههای دیگر رسید بر روی این پرونده کار می کنیم. وی تصریح کردکه برای برخی از عاملان کوی دانشگاه کیفرخواست قطعی صادر شده است. به گزارش ایسنا، صادق لاریجانی در همایش پیام ماندگار که به مناسبت سالروزتاسیس بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوال نمایندگانبسیج دانشجویی در مورد پرونده کوی دانشگاه گفت: در رابطه با این پرونده بیش از30 نفر احضار شدند و برای برخی از آن‌ها کیفرخواست قطعی صادر کردیم. این پروندهباید به صورت دقیق رسیدگی شود از ما انتظار تعجیل نداشته باشید؛ زیرا ما براساسقانون فعالیت می‌کنیم و نمی‌توانیم براساس اتهام کار کنیم. امیدواریم اینپرونده به خوبی به انتها برسد. وی اظهار داشت: متاسفانه در پرونده کوی دانشگاه نیروهای امنیتی هیچ کمکی به مانکردند و این اشاره ‌که هیچ کمکی ارائه نشد، به ما نبود، بلکه به نیروهایامنیتی بود و در جلسه‌ای این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردم.صادق لاریجانی تصریح کرد: اقدامات ما براساس اطلاعاتی بود که از سایر طریق بهدست آوردیم. *محکومیت امیر احمد منظمی، فعال دانشجویی به حبس و شلاق*** تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۸۹, ساعت ۱۳:۰۷ جرس: امیر احمد منظمی از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب به یک سالحبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش دانشجو نیوز، وی در تاریخ ۲۹ آذر ماه هنگام شرکت در مراسم شام غریبانآیت الله منتظری بازداشت و پس از یک ماه بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با قراروثیقه آزاد شد. دادگاه این دانشجو در ۱۱ آبان ماه به ریاست قاضی پیر عباسی برگزار و به اتهاماجتماع و تبانی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاقمحکوم شد. *محمد نیک‌زاد، فعال دانشجویی دانشگاه علامه روانه زندان اوین شد*** تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۸۹, ساعت ۱۱:۲۹ جرس: یک فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، جهت تحمل محکومیت خودروانه زندان اوین شد. به گزارش بامدادخبر، محمد نیک‌زاد، دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی کهبیست‌وهشتم آبان ماه سال گذشته به همراه تعدادی دیگر از دانشجویان این دانشگاهدر یک کافی‌شاپ بازداشت شده و مدت 17روز را در سلول انفرادی بند 209 زندان اوینسپری کرده بود، پس از تایید محکومیت‌اش در دادگاه تجدیدنظر استان تهران باردیگر روانه‌ی زندان اوین شد. گفتنی است نیک‌زاد از سوی شعبه‌ 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی بهتحمل یک سال زندان محکوم شده که نه ماه از این حکم، تعلیقی است. *اعتراض به حبس بدون مرخصی علی ملیحی، فعال دانشجویی زندانی*** تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۸۹, ساعت ۸:۳۳ جرس: هشت ماه حبس بدون اعطای مرخصی برای علی ملیحی، عضو شورای عضو شورایسیاستگذاری و مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت موجب نگرانی خانوادهاین فعال دانشجویی شده است. به گزارش کلمه، علی ملیحی که که در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده،تاکنون نتوانسته است از حق مرخصی استفاده کند و در خواستهای او برای مرخصی هربار توسط دادستان تهران بدون پاسخ می ماند.چرا که ماموران و بازجوهای وزارتاطلاعات هستند که باید با مرخصی زندانیان سیاسی موافقت کنند. خانواده ملیحی با اعتراض به این روند غیر قانونی از دادستان تهران و سایرمقامات قضایی می خواهند که به فرزندشان همچون زندانیان عادی مرخصی بدهند . اینفعال مدنی -دانشجویی در اعتصاب غذای ۱۷ زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین هم شرکت داشتو هم اکنون نیز در شرایطی نامناسب در این بند به سر می برد. بند ۳۵۰ زندان اوین فاقد هر گونه امکانات رفاهی و بهداشتی است در این بند برخلاف سایر بندهای زندان اوین که زندانیان عادی در آن نگهداری می شوند ، نهکتابخانه ای وجود دارد و نه سالن ورزش و یا حتی محیطی مناسب برای هواخوریزندانیان در نظر گرفته شده است . تلفن های این بند نیز از چند ماه قبل قطع شدهو آنها هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند. خانواده ملیحی با اعتراض به این روند می گویند که در چنین شرایط ناگواری چرا بهفرزندشان مرخصی داده نمی شود .خانواده ملیحی تنها قادرند در روزهای دوشنبه ویرا در زندان اوین ملاقات کنند. علی ملیحی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. * * * * *اخراج علی اجاقی، دانشجوی دانشگاه اصفهان*** تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۸۹, ساعت ۳:۵۲ جرس: علی اجاقی دانشجوی سال آخر رشته‌ اقتصاد دانشگاه اصفهان که پیش‌تر با حکمکمیته انضباطی با سه ترم تعلیق مواجه شده بود از این دانشگاه اخراج شد. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، اجاقی هنگام مراجعه به دانشگاه متوجه شدفایل آموزشی وی "بسته شده" و با پیگیری‌های به عمل آمده ابتدا نامه‌ ممنوعالورودی وی به دانشگاه و سپس حکم اخراج وی صادر شده است. اجاقی،‌ فعال دانشجویی دانشگاه اصفهان و مدیر مسئول نشریه‌ی دانشجویی «آزاد»است. اجاقی، ۱۷ تیرماه سال گذشته در منزل شخصی خود در اصفهان بازداشت شده بود. *آرش صادقی، فعال دانشجویی محروم از تحصیل، به دادسرای اوین احضار شد*** تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۸۹, ساعت ۲۲:۳۶ جرس: بنا به گزارش منابع دانشجویی، آرش صادقی عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی درزمان انتخابات ریاست جمهوری و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامهطباطبایی که اخیرا به پنج سال حبس قطعی محکوم شده، به دادسرای مستقر در زنداناوین احضار شده است. به گزارش فیس بوک "حمایت از آرش"، این فعال دانشجویی می بایست دوشنبه اول آذرماه ٨٩، خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی نماید. این دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای مرکزیانجمن اسلامی آن دانشگاه که تا اطلاع ثانوی از تحصیل محروم است، اخیرا دردادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. آرش صادقی همزمان به اوج گیری اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوریسال گذشته، بازداشت شد و بیش از یک سال را در بازداشت موقت گذراند. او دورهبازداشت خود را در بندهای ۲- الف سپاه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات گذرانده بود، تااینکه چند ماه پیش به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. با وجود آزادی وی به قید وثیقه، چندی پیش مامورین امنیتی به منظور بازداشت مجدداو به منزل پدریش یورش بردند، که او در آن زمان در منزل حضور نداشت، اما یورشماموران باعث شوکه شدن مادر او و در نتیجه حمله قلبی و درگذشت آن مرحوم شد. این عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری و عضو شورایمرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است "نیروهای امنیتی روز ۱٩ آباندر نیمه های شب به منزل ما رفتند. در حالی که من آن شب برای نگهداری از پدربزرگو مادر بزرگم در منزل آنها بودم و خواهرم و مادرم در منزل خودمان بودند... ساعتچهار و نیم صبح ماموران به منزل مراجعه کردند. دو بار در زدند که کسی در را بازنکرد، ماموران شیشه را شکسته و کلید را از پشت در برداشته و در را باز کردند ووسایل شخصی مرا همراه خود بردند... که مادرم در پی این حمله و ایجاد رعب ووحشتی که کرده بودند، دچار حمله قلبی شد و پس از چهار روز در بیمارستان در گذشت." گفتنی است پدر آرش صادقی نیز از جانبازان جنگ هشت ساله با عراق است

هیچ نظری موجود نیست: