اعدام زندانیان سیاسی
نشانه دیگری از ضعف جمهوری اسلامی!

درپی اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی فرزاد کمانگر، علی حیدریان،شیرین علم¬هولی، مهدی اسلامیان و فرهاد وکیلی موجی از اعتراضات وسیع و اظهارتنفر از اعمال رژیم سرمایه¬داری جمهوری اسلامی بسیاری از شهرهای اروپا، آسیا، آمریکا و استرالیا را فراگرفت. ایرانیان آزاده و مبارز درخارج از کشوردراکثر شهرهای اقامت خود، تظاهرات و میتینگ های چشمگیری برپاداشتند و چندین سفارتخانه رژیم مورد حمله قرارگرفتند
"اعتصاب عمومی 23 اردیبهشت درکردستان" از پشتیبانی همه جانبه و گسترده میلیون¬ها شهروند قرارگرفت. همسویی سازمان¬های سیاسی، احزاب و نهادها چپ و کمونیست دراعتصاب عمومی نقش بارز خود را داشت . رژیم می¬پنداشت با گسیل هزاران نیروی مسلح به خیابان¬ها قادرخواهدبود از برگزاری اعتصاب عمومی جلوگیری کند، اما کردستان نشان داد که قهرمانانه دربرابر جمهوری اسلامی ایستاده است و علیرغم تمام فشارهای رژیم، اعتصاب عمومی مشت محکمی برپوزه جمهوری اسلامی ایران زد. کردستان نشان داد که شاید رژیم بتواند با ریختن نیروهای سرکوب اعتراضات خیابانی را مهار نماید اما با زور نظامی نمی تواند توده مردم زحمتکش و کارگران را به سر کار خود بفرستد و اعتصاب آنان را مختل یا مهار سازد . آن روز که مشابه اعتصاب کردستان، اعتصاب عمومی متشکل در سایر نقاط ایران در دستورکارقرارگیرد، زمینه های نابودی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی فرا رسیده است
ازاعتراضات و مبارزات ایرانیان در بسیاری از کشورهای اروپا و امریکا شخصیت های سیاسی – اجتماعی و تشکلات کارگری پشتیبانی کردند. درکشورهای همسایه ایران مانند افغانستان، عراق و ترکیه تظاهرات توده¬ای وسیعی برگزارشد و از سیاست¬های ضدانسانی رژیم اظهار تنفرشد
رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران می¬کوشد با اعدام زندانیان سیاسی ایجادوحشت کند و سکوت مرگباری را برفضای سیاسی ایران حاکم سازد. هم¬اکنون جان شش فعال سیاسی دیگر درمعرض خطر اعدام قراردارد
اسامی احمد دانشورمقدم، محسن دانشورمقدم، عبدالرضا قنبری، محمد علی صارمی، جعفر کاظمی و محمئعلی حاج¬آقایی توسط دادستانی تهران اعلام شده¬است
برماست که متحدانه و یک زبان دربرابر این جنایات، به مبارزه¬ای وسیع علیه رژیم بپردازیم. همانگونه که دراعتصاب عمومی توانستیم بااحترام به گرایشات سیاسی مختلف، افکارعمومی جهان را متوجه جنایات رژیم کنیم، بکوشیم اکنون نیزبا تمام نیرو به مبارزه¬ای پیگیر ادامه دهیم تا لغو اعدام¬ها را به رژیم جمهوری اسلامی تحمیل سازیم
نابودباد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
اعدام باید لغو گردد
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور 20 می 2010
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca

هیچ نظری موجود نیست: