باهمه توان فریادآزادی فعالان شناخته شده جنبش کارگری ایران( علی نجاتی - منصور اسالو- ابراهیم مددی- محمد اشرفی -مهدی فرهی شاندیز- دربند فرزادکمانگر- رسول بداقی- محمد داوری - هاشم خواستارو...) را به مصمون اصلی تحرکات اول ماه مه ایران امسال در همبستگی با کارگران جهان بدل نماییم

هیچ نظری موجود نیست: