نھادھای ھمبستګی با جنبش کارګری ايران برگذار میکنند:‬
‫ ‬
‫از سری تجارب کارگری‬
۵ – تجربۀ دو اعتصاب‬
‫سخنران : علی خدری‬
‫‪Paltalk‬‬
‫‪ Otage: Tajarobe Kargari‬‬
‫‪Category: Asia,… Subcategory: Iran‬‬
يکشنبه ١١ آپريل 2010 ساعت 19‬
‫بوقت اروپای مرکزی‬
‫نھادھای ھمبستګی به برګذاری يک سلسله جلسات عمومی با فعالين کارګری و عضو‬
‫تشکالت و نھادھای کارګری در دوره ګذشته، برای انتقال تجربه و کمک به ايجاد‬
‫تشکلھا در دوره حاضر خواھد پرداخت. اين جلسات ھر بار با شرکت يک و يا چند تن‬
‫ از اعضای اين تشکلھا برګذار خواھد شد.‬
‫‪proletarianunite@gmail.com‬ـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا‬
‫‪ -cdkargari@gmail.com‬کميته دفاع از کارگران ايران – نروژ‬
‫‪ -sstiran@yahoo.fr‬ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – فرانسه‬
‫‪ -kanoonhf_2007@yahoo.de‬کانون ھمبستگی با کارگران ايران – فرانکفورت و حومه‬
‫‪ -kanon.hannover@yahoo.de‬کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ايران – ھانوفر‬
‫‪ -isask@comhem.se‬کميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئد‬
‫‪ -kanounhambastegi@gmail.com‬کانون ھمبستگی با کارگران ايران – گوتنبرگ‬
‫‪ -ankjch@yahoo.co.uk‬انجمن کارگری جمال چراغ ويسی‬
‫‪ -iranwsn@fastmail.fm‬شبکه ھمبستگی کارگری‬
‫‪ -leftalliance@yahoo.com‬اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن‬
‫‪ -toronto_committee@yahoo.ca‬کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا

هیچ نظری موجود نیست: