پنجشنبه، 8 بهمن ماه 1388 برابر با 2010 Thursday 28 January

درپاسخ به فراخوان علی نجاتی ازفعالان سندیکای مستقل کارگران نیشکرهفت تپه
گزارش خبری مالی
کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ سوئد
کارگران ایران
اقدام هرچند کوچک ما، دربرابرروحیه مقاوم وبا اصالت شما زحمتکشانی است که تا پای جان ایستاده اید وحاضر نشده اید که درمقابل بی عدالتی ها و زورگوئی ها گردن فرود آرید.
اقدام انسانی واجتماعی ما تا این لحظه هرچند ناچیز،اما نمایانگرهمبستگی وپیوند سالیان ما به خواست طبقه ایست که خود برخاسته ازمیان آنیم
کارگرانی که تا به امروزبه پای خود ایستادند وحاضرنشده اند،به دورسفره هرمرتجع ومدعی جانبداری ازحقوق کارگران وعمله های شبکه های مافیایی بنشینند ودست درازنمایند. شبکه هایی که آگاهانه،مزورانه وبا رندی واسطه می تراشند ، که پیوند عمیق ما با شما را بگسلند تا خود نان به نرخ روزخورند
ما فعالان “کانون همبستگی با کارگران ایران، گوتنبرگ – سوئد” همانطوریکه تا به امروزدرسری اقدامات عملی خود نشان داده ایم ،درهمبستگی با یکایک شما واعضاء خانواده تان، هیچگاه ازوظایف انسانی خود شانه خالی نکرده وهیچ نوع انگ واتهامی،ما راازپیشبرد وظایف انقلابی مان، که پشتیبانی ازشما ومبارزات مستقل شمااست، بازنمی دارد
ما به عنوان نهادی دمکراتیک وفرا گروهی وسازمانی تا به امروز،استقلال عمل به معنای واقعی تشکل های مستقل کارگری رابرسمیت شناخته وازموجودیت آنها به دفاع برخواسته ایم وهمواره نیزبه امراستقلال مالی وآن وجه ازتاکیدات فراخوان علی نجاتی بعنوان چهره شناخته شده سندیکای مستقل نیشکرهفت تپه شوش، تاکید داشته ایم که ایشان در فراخوان خود به آن صراحت داده اند
ما نیک اطمینان داریم که عمل ما دربرانگیختن ومشارکت دادن جامعه شریف وآزادیخواه ایرانی وشهروندان جامعه میزبان دریاری به کارگران ایران همچون خاری درچشم این شبکه های ارتجاعی ومافیایی بوده ومی باشد
ما برآنیم که دفاع مالی ازکارگران ایران، دفاع ازحرمت و شان انسانی است وما پیگیراقدام خود می باشیم .حتی اگردوستانی به نا حق اتهاماتی را متوجه ما نمایند ما ازاقدام خود بازنمی مانیم.چرا که ازیک سرشتیم واین عمل را جزء وظایف خویش دررودررویی با حکومت ضد کارگری ایران می شناسیم
اعلام می داریم : ماازمجموع مبالغ جمع آوری شده دردروه اخیر،مبلغ 3000000 تومان کمکی ناچیز،برای یاری خانواده های زندانی فعالان سندیکای مستقل کارگران نیشکرهفت تپه درپاسخ به فراخوان آقای علی نجاتی به ایران فرستاده ایم
ما براین باوریم که یاری رسانی بیدریغ و بی ادعا به خانواده های کارگران و زحمتکشان ایران یاری به مبارزات حق طلبانه ی آنان است. همه شوا هد وعمل کرد ما،علنی وشفاف واسنادش نیزموجود است.شوربختانه ما نه به تازگی ونه به خواست ومیل خود که اغلب دربدران وتبعیدیان سالهای خون وجنایت جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران دردهه ی شصت می باشیم که چنانچه قصد پرکردن “جیبهای خالی” خود را داشتیم همانند بیشمارانی دیگرازبهترین امکانات برای پرکردن آنها برخورداربودیم. ازقدیم هم گفته اند : آن را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است
درریزاقدامات این دوره ازفعالیت یاری رسانی مالی خود را به مانند دوره های پیشین جهت آگاهی عموم گزارش می نماییم
با احترام
مسولین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ(سوئد
20 ژانویه 2010 برابر 30 دی 1388
اطلاعیه شماره۱
اولین گزارش خبری مالی – گوتنبرگ
اقدام مالی مشترک درگوتنبرگ (سوئد)
دفاع از کارگران هفت تپه، دفاع از شان انسانی
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد) به همراه نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج ازکشور، با کارزار مالی ماه دسامبر 2009 پیوست
ما دراین اقدام بزرگ تنها نیستیم ، انجمن ها و نهاد های فرهنگی شهر،رادیوها وانسان های پرشمارجانبدارکارگران وزحمتکشان ومخالف زندان وشکنجه و اعدام وهرگونه سرکوب دراین اقدام ، خود را سهیم می شناسند. این اولین گزارش ما به شماست
آنرا برای آکاهی عموم انتشارمی دهیم تا هرگونه ابهام کمک رسانی دولت های خارجی به فراخوان علی نجاتی کارگرزندانی رادرنطفه خفه کننم .اینها اسامی کوچک زنان ومردان محترم وایرانیان شریف ومراکزفرهنگی شناخته شده شهرگوتنبرگ اند- که ما با اجازه آنان تنها اسامی کوچک آنان را ردیف کرده ایم. ما در این اقدام بیشمارانیم
کمپین مالی درپاسخ به فراخوان علی نجاتی چهره شناخته شده سندیکای مستقل نیشکرهفت تپه
جمع آوری شده در پاتوق کتاب اندیشه
آقای اکبر 100کرون
// بهروز 100
// فرخ 100
// شکور 100
// یحیایی 200
خانم سودابه 100
// رفعت 310
آقای رحیم 200
خانم زهره 200
مرکزفرهنگی اندیشه 200
آقای رضا 250
آقای عسکر 20
آقای نادر 100
خانم دیانا 100
آقای کامیار 100
آقای مجید 100
آقای علی 100
———————————————————————————–
جمع 2380
جمع آوری با قللک در آکسیون ١٦ آذر گوتنبرگ در تاریخ ۷ دسامبر۲۰۰۹
شمارش قللک 1152
———————————————–
موجودی صندوق 3532 کرون

اطلاعیه شماره 2 28 دسامبر۲۰۰۹
گزارش خبری مالی – گوتنبرگ
دستان همه شما را که تا به حال به پای صندوق های کمک رسانی مالی ما آمدید،یا پول حواله کردید، به گرمی میفشاریم!
اقدام مشترک انسانی انجمن ها ونهاد های فرهنگی شهر،رادیوها وانسان های پرشمارجانبدارکارگران وزحمتکشان ومخالفان زندان،شکنجه،اعدام وهرگونه سرکوب درایران. دومین گزارش ما به شماست
آنرا برای آکاهی عموم انتشارمی دهیم تا هرگونه ابهام کمک رسانی دولت های خارجی به فراخوان علی نجاتی کارگرزندانی رادرنطفه خفه نماییم .اینها اسامی کوچک زنان ومردان محترم وایرانیان شریف ومراکزفرهنگی شناخته شده شهرگوتنبرگ اند- که ما با اجازه آنان ردیف کرده ایم. به شرح زیر است
موجودی صندوق ازقبل که گزارش شماره یک آمده است 3532 کرون
کانون پژوهش …. ایران – گوتنبرگ 1000 کزون
انجمن ایران همراه و رادیو همراه – گوتنبرگ 300 کرون
رستوران شیراز 200 کرون
خانم مهری 500 کرون
آقای پرویزی 100 کرون
رضا 100 کرون
به یاد سهراب 100 کزون
یاری هنرمند ایرانی 200 دلار آمریکا
جشن ایرانیان – گوتنبرگ شمارش قلک 8347 کرون
شمارش قلک های سیمنار گوتنبرگ 1823 کرون
وهمچنین_____________________________________4 یورو اروپا______
موجودی صندوق +16002 کرون سوئد
200 دلار آمریکا
4 یورو اروپا
اطلاعیه شماره 3
20 ژانویه۲۰۰۹
گزارش خبری مالی – گوتنبرگ
احضار، دستگیری، زندان واخراج فعالین کارگران سندیکای مستقل نیشکرهفت تپه را قویا محکوم می کینم
درپاسخگویی به فراخوان علی نجاتی، چهره شناخته شده سندیکای نیشکرهفت تپه،همچنان باجامعه ایرانیان مقیم گوتنبرگ گره می خوریم تا امرجمع آوری پول و یاری به خانواده های کارگری را بعنوان یک وظیفه انسانی پی گیریم
دستان همه شما ایرانیان شریف وآزادیخواه شهرونهاد های فرهنگی یاری کننده مقیم گوتنبرگ را که تا به حال به پای صندوق های کمک رسانی مالی ما آمدید،یا پول حواله کردید، به گرمی میفشاریم
از گزارش پیشین موجودی ما
موجودی +16002 کرون سوئد
تبدیل 200 دلار به کرون 1500
تندیل 4 یورو به کرون 44
——————————————————————————–
موجودی صندوق 17546کرون
به یاد جانباخته پروانه موسوی 100 کرون
خانم ناری 700
خانم مریم 240
آقای انوش 500
آقای حسین 100
آقای خسرو 100
آقای محمود 200
آقای مهدی 500
آقای اکبر (رادیو تلاش ) 200
انجمن ایران همراه و رادیو همراه ( سهمیه دی ماه ) 300
شمارش قللک کانون بازنشستگاه و هیئت مسئولین کانون 1117
آقا رضا شمارش قللک 900
تجمع فعالان اتحادیه سوئدی ها 500
آقای عباس 500
موجودی صندوق تا پایان دی ماه 1388 23503 کرون سوئد
توجه : مبالغ فوق درمرکزاندیشه با حضورخانم هامریم افشاری ، نرگس شریفی وآقایان : فرخ قهرمانی وامیرجواهری و داوود رحیمی شمارش وصورتجلسه گردید
شماره حساب کانون : بانک جیرو 9104-477 سوئد بانک
با احترام :هیئت مسئولین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد
kanounhambastegi@gmail.com

مادران عزادار با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی خانم پروانه ی مداح راد شدند
اخبار روز: مادران عزادار با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی خانم پروانه ی مداح راد شده اند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در این بیانیه آمده است
یکبار دیگر فریاد عدالت خواهانه مادران عزادار بلند شده است. تا کی مادران در این مرزو بوم باید تاوان بی عدالتی حاکمان را بپردازند. تا کی باید به جرم مادربودن، ‌خود و فرزندانشان مورد ضرب و شتم قرار گیرند و حقوق آنان پایمال شود؟
این بار مادری ۵٣ ساله به نام پروانه مداح راد روز تاسوعا در خیابان بوسیلهنیروهای بسیج و لباس شخصی دستگیر شده و در بند مخوف ۲۰۹ در شرایطی غیرانسانی نگهداری می شود و اجازه ملاقات با همسر و فرزندانش را ندارد
این بار مادر دردمند جرمش فقط این بود که در خیابان شاهد ضرب و شتم جوانانی بود که همسن و سال فرزندان خودش بوده اند و لب به اعتراض در دفاع از آن جوانان بی گناه غیور گشوده است، شما بودید چه می کردید ؟
کدام مادر می تواند شاهد این باشد که جوانانش زیر مشت و لگد قرار بگیرند ولی سکوت کند. خانم راد کاری را کرد که هر مادر دیگری در دفاع از فرزندان سرزمینش میکرد اعتراض او فقط این بود: رهایشان کنید، نزنیدشان
به راستی آیا "رهایشان کنید" واژه ای این چنین ترسناک است که سرانجامش بند ۲۰۹ باشد؟
تا کجا و تا کی این رفتار ضدانسانی نسبت به مادران ادامه خواهد داشت. بدون شک با این دستگیری ها صدای مادران خاموش نخواهد گردید و قطعا هر چه رساترخواهد شد. تا زمانی که آزادی همه کسانی که فقط به جرم آزادیخواهی و عدالت خواهی در بند هستند محقق گردد. مادران عزادار و حامیانشان دستگیری خانم راد را محکوم می کنند و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری او و دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی می باشند.مادران عزادار از فعالین حقوق بشر نیز تقاضا دارند صدای عدالت خواهی مادران زندانی را به گوش جهانیان برسانند
به امید برقراری ـآزادی و عدالت اجتماعی در سراسر ایران
مادران عزادار


8بهمن : بی بی سی:دو تن از متهمان اعتراضات انتخاباتی ايران اعدام شدند
روز پنجشنبه، 28 ژانويه (8 بهمن)، خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - و چند پايگاه خبررسانی ديگر جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران از صدور احکام اعدام برای يازده تن از متهمان شرکت در تظاهرات عاشورا و اجرای احکام اعدام دو تن از آنان خبر دادند
براساس اين گزارش، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور بيانيه ای گفته است که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخير به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسيدگی و يازده نفر را به اعدام محکوم کردند
اين اطلاعيه می افزايد که احکام دو تن از اين متهمان به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تاييد دادگاه تجديد نظر تهران رسيده بود "سحرگاه امروز (پنجشنبه) اجرا شد
دادسرای عمومی و انقلاب افزوده است که احکام نه نفر محکومان ديگر در مرحله تجديد نظرخواهی است که در صورت قطعيت، اجرا خواهد شد
اين اطلاعيه می افزايد که "اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضويت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ايران و گروهک تروريستی منافقين از جمله اتهامات اين محکومان است
خبر صدور احکام اعدام برای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام عضويت در انجمن پادشاهی ايران و فعاليت عليه رژيم جمهوری اسلامی قبلا انتشار يافته و با اعتراض شديد مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی مواجه شده بود
مقامات امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی سازماندهی تظاهرات بعد از انتخابات رياست جمهوری را به دولت ها، رسانه های خارجی و گروه های مختلف نسبت داده اند و بازداشت شدگان اين تجمع ها را به ارتباط با اين مراکز متهم ساخته اند
تاکنون شماری از فعالان سياسی و مدني، روزنامه نگاران، دانشجويان و دانشگاهيان و شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی بازداشت و محاکمه و به دوره های زندان محکوم شده اند
اخيرا دادستانی تهران از محاکمه چند نفر به اتهام محاربه، که در صورت اثبات برای آن مجازات اعدام پيش بينی شده، خبر داده بود
اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی
آرش رحمانی پور از جمله متهمان پرونده موسوم به "انقلاب مخملين" است که در دومين جلسه محاکمات دستجمعی تلويزيونی بعد از انتخابات بحث برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ظاهر شد
در اين جلسه، آقای رحمانی پور به ارتباط با تشکلی به نام انجمن پادشاهی ايران و اقدام تبليغی عليه جمهوری اسلامی و دست داشتن ار سازماندهی تظاهرات اعتراضی متهم شد
آرش رحمانی پور، که به گزارش راديو و تلويزيون دولتی ايران متولد سال 1368 بود، در اين محاکمه تلويزيونی به تمامی دعاوی دادستان از جمله عضويت در انجمن پادشاهي، که به گفته او يک نهاد مليگرا و طرفدار استقرار سلطنت در ايران است، اعتراف کرد و اتهامات ديگری را هم عليه خود مطرح ساخت
او گفت که فعاليت او عمدتا از طريق ارتباط ئی ميل و اينترنتی با انجمن پادشاهی صورت می گرفته و حاوی اقدامات تبليغی و سازماندهی تظاهرات اعتراضی بوده است هر چند به گفته وکيل مدافع آقای رحمانی پور، موکل او در فروردين ماه سال جاری و قبل از برگزاری انتخابات و در نتيجه، اعتراضات خيابانی بازداشت شده بود
آرش رحمانی پور، مانند اکثر متهمان دادگاه های تلويزيوني، گفت که اتهامات او جای دفاع ندارد و از اقدامات خود پوزش خواست اما در ماه اکتبر، اخباری در مورد صدور حکم اعدام برای آرش رحمانی پور انتشار يافت اما رسما تاييد نشد
محمد رضا علی زمانی نيز يکی ديگر از متهمان پرونده "انقلاب مخملين" بود که در دومين جلسه محاکمات تلويزيونی حضور داشت و به عضويت در انجمن پادشاهی و فعاليت تبليغی برای براندازی رژيم جمهوری اسلامی متهم شد
از ديگر اتهامات آقای علی زماني، که در کيفرخواست متولد سال 1351 معرفی شده، خروج غيرمجاز از کشور و سفر به عراق بود که در اين ارتباط، اتهام تماس با ماموران آمريکايی نيز به پرونده او افزوده شده بود
اين متهم نيز به تمامی ادعاهای دادستان عليه خود اعتراف کرد و ظاهرا حکم اعدام بر اين اساس برای او صادر و اجرا شده است
در همانحال، انجمن پادشاهی ايران هر نوع ارتباطی با اين افراد را به شدت تکذيب کرده است
اگرچه بخش اصلی کيفرخواست عليه محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به عضويت آنان در يک تشکل سياسی غيرقانونی ارتباط داشته، اما اين دو نفر نخستين کسانی هستند که، به گفته دادسرای تهران، در ارتباط با "اغتشاشات ماه های اخير" اعدام شده اند

8بهمن :بخشی از شکنجه های رايج در زندان های جمهوری اسلامی
ماموران دفتر پي‌گيری وزارت اطلاعات، هنگام بازداشت دانشجويان در روز 16 آذر و فردای آن روز، هنگام پرسيدن اسم و رسم دانشجويان، وقتی کلمه دانشجو را مي‌شنيده اند آن را اولين جرم مي‌خوانده اند. مشابها، وقتی به عناوين ديگری نظير دانشجوی دانشگاه تهران يا پلی تکنيک، يا دانشجوی دانشکده فنی مي‌رسيده اند، آن‌ها را به عنوان جرائمی مضاعف ثبت مي‌کرده اند، جرائمی که خود به تنهايی برای پي‌گيری و بازداشت کافی است
شنيده های ديگری از وضعيت بازجويي‌های زندانيان در زندان اوين حاکی از انواع شکنجه‌های "نرم" برای واداشتن زندانيان به اعتراف و اقرار است. از جمله اين شکنجه ها، ضرب و شتم زندانيان به نحوی است که جای ضرب و جرح بر بدن زندانی باقی نماند. همچنين، روش‌های شناخته شده ای نظير بي‌خوابی و بازجويي‌های طولانی مدت (گاه تا ساعت‌ها) هنوز در بازجويي‌ها ادامه دارد. شنيده شده است در روش ديگری از شکنجه نرم، بازجو سر زندانی را به مدت طولاني، آرام آرام و "نرم نرم" به ديوار مي‌کوبد، تا آن هنگام که زندانی اعترافات و اقارير مطلوب بازجو (به اصطلاح "کارشناس پرونده") را بپذيرد. اين‌ها تنها بخشی از انواع شکنجه های رايجی است که تا کنون شنيده شده است
از مرحله صدور احکام در دادگاه و درباره قضات پرونده ها هم مطالب جالب توجهی نقل شده است، که يادآور شعار قانون سالاری و قانون مداری رايج در کشور است ("عمل به مرّ قانون"). گفته شده است که يکی از قضات شعب دادگاه، "دانشجو" بودن را به تنهايی برای صدور احکام حبس تعزيری به مدت دو سال کافی مي‌داند. اين احکام در صورت داشتن پسوندهايی مثل عضويت در تحکيم، مطابق ميل قاضی افزايش مي‌يابد. در پرونده های ديگری که بدون حضور وکيل و فقط برای ابلاغ احکام از پيش تعيين شده در دادگاه‌های صوری و نمايشی به آن‌ها رسيدگی شده است، برای مثال تعدادی از متهمين حوادث روز عاشورا (معروف به "عاشورائيان") که از افراد عادی و در حال گذر بوده اند، با چند پرسش و پاسخ ساده، و لابد بر مبنای "علم قاضی"، به دو سال حبس محکوم شده اند. در يکی از نمونه ها، قاضی پس از شنيدن اين که نام متهم پيشوند سيد دارد، همين را برای محکوميت حضور او در روز عاشورا کافی دانسته و حکم را صادر کرده است، و به دفاعيات متهم مبنی بر اين که در حال گذر از محل واقعه به اقتضای شغلش بوده، توجهی نکرده است

هیچ نظری موجود نیست: