3دی : بخش نامه وزارت اطلاعات :ممنوعيت برگزاری مراسم ختم برای آيت الله منتظری در سراسر کشور
جرس: با بخش نامه وزارت اطلاعات ، اجازه برگزاری هيچ گونه مراسم ختم و گراميداشت برای آيت الله العظمی منتظری صادر نخواهد شد
وزارت اطلاعات در بخش نامه ای به فرمانداريها و مسولان امنيتی استان ها دستور داده است که هيچ گونه مجوزی برای برگزاری مراسم ختم آيت الله العظمی منتظری صادر نکنند.براساس اين گزارش در شهرهايی که پيش از اين مجوز گرفته و يا اطلاعيه ای جهت برگزاری مراسم ختم برای اين مرجع تقليد شيعه توزيع شده است، برگزارکنندگان مراسم به اداره کل اطلاعات فراخوانده شده و مراسم لغو شده است
در اين ميان شورای عالی امنيت ملی نيز با ارسال بخشنامه اي، دستور داده است از برگزاری هرگونه مراسمی در اين زمنيه جلوگيری شود. در همين راستا در مسجد ميرنشانه کاشان که محل برگزاری مراسم بود، مردم در مراجعه با پارچه ای روبرو شده اند که روی آن نوشته شده بود: "به دستور شورای امنيت ملی د راينجا هيچ مراسمی برگزار نمی شود
نمونه اين برخوردها طی روزهای گذشته در اصفهان، نجف آباد و قم مشهود بوده است، چنانچه خانواده آيت الله العظمی منتظری مجبور به صرف نظر از برگزاری مراسم سوم و شب هفت برای اين مرجع عاليقدر شدند. در اصفهان منزل آيت الله طاهری به محاصره در آمد و اجازه برگزاری مراسم به مردم داده نشد، در نجف آباد نيز مراسم بزرگداشت آيت الله منتظری به خشونت کشيده شد
از سوی ديگر خبر ها حاکی است وزارت اطلاعات، حسينيه ارشاد را از برگزاری مراسم بزرگداشت برا ی آيت الله العظمی منتظری منع کرده و تا بدانجا پيش رفته است که اين حسينيه را حتی از برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا نيز منع کرده است
دانشگاهها نيز از اين قضيه مصون نيستند. به حراست دانشگاهها دستور داده شده که اجازه برگزاری هيچ گونه مراسمی را ندهند. طی روزهای گذشته اکثر دانشگاههای ايران اقدام به برگزاری مراسم گراميداشت آيت الله منتظری کردند. حراست بيشتر اين دانشگاهها از برگزاری مراسم ممانعت به عمل آورد ودر دانشگاههايی هم که موفق به برگزاری مراسم شدند، با دخالت بسيج و حراست، مراسم به خشونت کشيده شده است

3دی :بيانيه ۴۴ تن از اساتيد دانشگاه بين المللی قزوين در اعتراض به سرکوب بی سابقه دانشجويان اين دانشگاه
خبرنامه اميرکبير :در پی سرکوب های بی سابقه در دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين ۴۴ تن از اساتيد آگاه و اعضای هيئت علمی اين دانشگاه با صدور بيانيه ای اعتراض خويش را به اين روند اعلام داشتند
در چند هفته ی اخير ۴ تن از دانشجويان اين دانشگاه توسط نهاد های امنيتی يازداشت شدند که پس از چند روز با قرار کفالت و وثيقه آزاد گشتند، موج جديدی از احضار به کميته انضباطی به راه افتاده و همچنين تعدادی از اساتيد و دانشجويان به ستاد خبری اطلاعات احضار شده و مورد بازجويی قرار گرفتند . اين در حالی است که شايعاتی نيز مبنی بر برخورد های سنگين انضباطی با دانشجويان احضار شده به کميته انضباطی در ايام فرجه ها و امتحانات در بين دانشجويان به گوش می رسد
در پی به وجود آمدن اين فضای امنيتی در درون اين دانشگاه، ۴۴ تن از اعضای هيئت علمی دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين که در ميان آنها اساتيدی از تمامی گروههای آموزشی به چشم می خورد با صدور بيانيه ای ضمن محکوم کردن اين روند خواستار پايان دادن به آن شدند
متن بيانيه به شرح زير است
يکم دی ماه 1388
بسمه تعالی
بيانيه ی جمعی از استادان داشگاه بين المللی امام خمينی (ره
دانشگاه يک مرکز علمی است و بايد بستری امن برای آموزش و پژوهش باشد تا دانشجويان بتوانند با فراغت خاطر به تحصيل علم بپردازند، و به تناسب علايق متنوع استعداد های سرشار خود به فعاليت های علمي، اجتماعي، سياسی و فرهنگی بپردازند . نياز به امنيت برای تحقق اهداف علمی و سياسی و اجتماعي، يکی از حقوق انساني، اجتماعي، ملی و اسلامی دانشجويان است و قانون اساسی (در اصول : 22-23-25-27-32-38 و 39) کيفيت تامين اين حق اوليه را معين کرده است . بنابر اين همه ی ما موظفيم در چارچوب اين محور مشترک، در جهت ايجاد فضای امن در دانشگاه تلاش کنيم. از آنجا که هرگونه تحديد و تهديد اين حق، مانع شکوفايی استعداد های درخشان نسل جوان و فعال دانشجو است، هشدار می دهيم که امنيتی شدن فضای دانشگاه در ماههای اخير، و احضار و بازداشت دانشجويان و اساتيد موجب نگرانی بخش قابل توجهی از دانشجويان و اساتيد و اختلال در طراوت و پويايی حيات علمي، سياسی و فرهنگی دانشگاه می گردد
از اين رو خواستار آنيم که اين رويه ی نامطلوب پايان يابد و از مسئولان محترم دانشگاه می خواهيم بر اساس وظايف قانونی خود، از حقوق مسلم و قانونی دانشجويان و اعضای هيات علمی حمايت جدی به عمل آورند
1- دکتر ابدالی عضو هيات علمی گروه حقوق
2- دکتر احمدی عضو هيات علمی گروه روانشناسی
3- دکتر البرزی عضو هيات علمی گروه حقوق
4- دکتر ايمانيه عضو هيات علمی گروه شيمی
5- دکتر برزگر عضو هيئت علمی گروه تاريخ وتمدن ملل اسلامی
6- دکتر بزرگمهری عضو هيات علمی گروه علوم سياسی
7- دکتر بهشتی سرشت عضو هيات علمی گروه تاريخ
8- دکتر بيات عضو هيات علمی گروه حسابداری
9- دکتر بيات عضو هيات علمی گروه شيمی
10- دکتر پروين نيا عضو هيات علمی گروه عمران
11- دکتر پيروی عضو هيات علمی گروه رياضی
12 � دکتر جلالی عضو هيات علمی گروه روانشناسی
13 � دکتر حسن پور رجبی عضو هيات علمی گروه شيمی
14- دکتر حقيقت عضو هيات علمی گروه حسابداری
15- دکتر حکيمی عضو هيات علمی گروه آمار
16- دکتر درويشی عضو هيات علمی گروه علوم سياسی
17 � دکتر رئيسيان عضو هيات علمی گروه فيزيک
18 � دکتر رجبی عضو هيات علمی گروه متالوژی
19- دکتر رحمانی عضو هيات علمی گروه فيزيک
20- دکتر رزاقيان عضو هيات علمی گروه متالوژی
21 � دکتر رسولی عضو هيات علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی
22� دکتر رضازاده عضو هيات علمی گروه حسابداری
23� دکتر رضايی بهبهانی عضو هيات علمی گروه شيمی
24 دکتر زرآبادی عضو هيات علمی گروه برق
25- دکتر ستوده نيا عضو هيات علمی گروه کشاورزی
26 � دکتر سلطانی عضو هيات علمی گروه برق
27- دکتر سليمانی عضو هيات علمی گروه شيمی
28- دکتر سميع زاده عضو هيات علمی گروه ادبيات فارسی
29- دکتر شريفی عضو هيات علمی گروه حقوق
30 � دکتر صفاری عضو هيات علمی گروه ادبيات فارسی
31 � دکتر عادلفر عضو هيات علمی گروه تاريخ
32 � دکتر عباسبندی عضو هيات علمی گروه رياضی
33 � دکتر غمامی عضو هيات علمی گروه شيمی
34 � دکتر فرجيها عضو هيئت علمی گروه تاريخ وتمدن ملل اسلامی
35- دکتر فضلی عضو هيئت علمی گروه مديريت
36- دکتر فلاح توتکار عضو هيئت علمی گروه تاريخ
37 � دکتر قافله باشی عضو هيئت علمی گروه ادبيات فارسی
38 دکتر گلجانی عضو هيئت علمی گروه علوم و قرآن حديث
39 � دکتر محمد حسينی عضو هيئت علمی گروه فيزيک
40 � دکتر محمدی عضو هيئت علمی گروه تاريخ
41- دکتر محمدی عضو هيئت علمی گروه شيمی
42- دکتر نائينی عضو هيئت علمی گروه عمران
43- دکتر نوازنی عضو هيئت علمی گروه علوم سياسی
44- دکتر واشقانی عضو هيئت علمی گروه شيمی

هیچ نظری موجود نیست: