چهارشنبه، 25 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Wednesday 16 December
احتمال اعدام یک نوجوان در زندان دیزل آباد کرمانشاه
اطلاعیه
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشرایران

جمهوری اسلامی میخواهد مصلح زمانی را به جرم داشتن رابطه خلاف شرع با دوست دخترش روز پنجشنبه اعدام کند
مصلح زمانی 17 سال داشت که توسط پلیس انتظامی سنندج به جرم رابطه نامشروع وبیرون رفتن ازشهر با دوست دخترش دستگیر ومدت شش سال درپشت میله های زندان درانتظار حکم اعدام با کابوس مرگ دست وپنجه نرم میکند.
حکم اعدام مصلح زمانی توسط دادگاه سنندج صادر وبعد از تجدید نظرخواهی حکم برای دومین بار درشعبه ششم دیوانعالی قضایی تایید گردید
خانواده ومردم شهرسنندج درتیرماه 1386 دوسال پیش درمقابل دادگستری شهرسنندج به اجرای حکم اعتراض کردند وحکم درآنموقع متوقف شد
دوست دختر مصلح رضایت کتبی خود را رسما به دادگاه اعلام کرده است وازدادگاه خواسته است که مصلح را اعدام نکنند
مسولین قضایی وامنیتی استان کردستان براعدام مصلح زمانی اصراردارند وبرای جلوگیری ازاعتراض مردم شهرسنندج ابتدا پرونده مصلح را به استان کرمانشاه ارسال کرده اند وپس ازآن مصلح را اززندان سنندج به زندان دیزل آباد کرمانشاه انتقال داده اند
هفته جاری مسولین زندان دیزل آباد به ایشان ودیگرزندانیان میگویند مصلح را به قصابخانه می بریم. مصلح با شنیدن این خبردچارفلجی از ناحیه پاهایش می شود.زندانبانان مصلح را کشان کشان به داخل سلول انفرادی می برند. شب 20 آذرماه میخواهند مصلح را اعدام کنند اما پزشک زندان اعلام می کند مصلح ازلحاظ شرعی وقانونی قادربه راه رفتن پای دارنیست
زندانیان به خانواده مصلح خبرمی دهند که میخواهند مصلح را اعدام کنند. خانواده مصلح همراه وکیل مصلح ودوست دخترش روز گذشته 23 آذرماه به شعبه هفتم تجدید نظر دادگاه کرمانشاه مراجعه میکنند وجویای حال مصلح می شوند که با برخورد قاضی ومسولین دادگاه مواجه می شوند. دوست دخترش برای چندمین بار رضایت نامه ثبتی وقانونی را به قاضی ارایه میدهد اما قاضی اصراردارد که باید مصلح به دارآویخته شود
اعتراض وکیل ، خانواده ودوست دخترش بابرخورد غیرانسانی نیروهای امنیتی دادگاه کرمانشاه مواجه می گردد. برادر، مادر، پدروهمراهانشان مورد ضرب وشتم قرارمیگیرند و برای آنها پرونده سازی می شود
قاضی دادگاه شعبه هفتم تجدید نظراستان کرمانشاه خلاف همه قوانین جاری درایران تقاضای فرجام خواهی و وکیل ورضایت نامه دوست دختر مصلح را بی تاثیر اعلام میکنند. وبه خانواده اش اعلام میکنند اینجا آخر خط است مصلح را باید کشت تا عبرتی برای دیگر جوانان شود
تقاضای فرجام خواهی وکیل مصلح برای رییس قوه قضاییه طرح شده است اما هنوز پاسخی نداده اند
قاضی اجرای احکام و رییس اداره زندانها استان کرمانشاه گفته اند باید روزپنجشنبه یک روز قبل از ماه محرم مصلح همراه دیگرزندانیان اعدام درزندان دیزل آباد به دارآویخته شود
جان مصلح درمعرض خطرجدی است. خانواده و وابستگان مصلح تقاضای حمایت ازنهادهای مدافع حقوق بشرومردم انسان دوست کرده اند
به گزارش "کمیته تلاش برای نجات جان مصلح زمانی" هزاران نفراز مردم شهر سنندج طوماری را برای ممانعت ازاعدام مصلح زمانی امضا کرده اند
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشرایران ازهمه نهادهای مدافع حقوق انسان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، سازمان عفو بین الملل ، نهادهای مدنی وسیاسی ورسانه های جمعی میخواهد که عاجلانه برای نجات جان مصلح زمانی وانسانهایی که در ایران محکوم به اعدام شده اند تلاش کنند
آزاد زمانی - انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشرایران

هیچ نظری موجود نیست: