شرايط بحرانی زندانيان سياسی در بندهای هفت و هشت اوين
نوامبر 8, 2009 با جنبش خرداد
کميته گزارشگران حقوق بشر: بيش از پنجاه نفر از زندانيان حوادث پس از انتخابات به بند هشت اوين (اندرزگاه هشت ) منتقل شده اند ،بدون اينکه کمترين امکانات رفاهی در اختيارشان گذاشته شود.هيچ کدام از اين زندانی ها تخت ندارند و روی زمين می خوابند . بيش از بيست زندانی سياسی نيز که به بند هفت منتقل شده اند ،شرايط مشابهی دارند
هيچ کدام از سلول های بند هشت وسايل گرمايشی ندارد و با وجود سرمای شديد در اختيار هرکدام از زندانی ها فقط يک پتو قرار داده شده و در همين حال مسوولان زندان از پذيرفتن لباس گرم که توسط خانواده ها تهيه می شود ، برای زندانی ها خود داری می کنند.به همين دليل اغلب زندانی های اين بند از جمله زندانيان حوادث پس از انتخابات دچار آنفلونزای شديد شده اند
در همين حال مسوولان زندان از در اختيار قراردادن پزشک و دارو به زندانی ها خودداری می کنند.احتمال اينکه برخی از زندانی ها دچار آنفلوانزای خوکی شده باشند ، وجود دارد. در سلول های سه در چهار متری بيش از پانزده زندانی نگه داری می شود .در واقع به هر زندانی کمتر از يک متر جا می رسد
در تمام ده روز گذشته در بند های هفت و هشت اوين آب گرم برای حمام کردن وجود نداشته است .يکی از زندانيان عادی که هفته گذشته با آب سرد حمام گرفته بود ، دچار حمله قلبی و مرگ شد
زندانيان سياسی که در دو هفته گذشته به بند های هفت و هشت اوين منتقل شده اند ،در کنار قاچاقچی های مواد مخدر و معتادان نگاهداری می شوند .به نظر می رسد مسوولان امنيتی با انتقال اين زندانی ها به اين بند ها قصد ايجاد فشار مضاعف را بر آنها دارند
هادی حيدری ،مجيد دری ، مجيد زمانی ، بهمن احمدی امويی ،هدايت الله آقايی ،داود سليمانی ،علی تاجرنيا ،مسعود لواسانی ، مسعود باستانی ، محمد حسين خوربک ، محمد جواد مظفری و همچنين تعدادی از بازداشت شدگان مراسم دعای کميل از جمله زندانی های بند های هفت و هشت اوين هستند

هیچ نظری موجود نیست: