چهارشنبه، 27 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Wednesday 18 November
توهين بی سابقه به خبرنگاران
رزونامه اعتماد: توهين بي سابقه به خبرنگاران؛گفته مي شود پس از درج پيام هاي مردمي در هفته نامه صبح زاهدان که در پي نظرسنجي از عملکرد يکي از سازمان هاي استان چاپ شده بود، مديرکل سازمان مذکور طي جلسه يي به انتقادات مطرح شده پاسخ گفت. وي تمام کارمندان را فراخواند و از انتقادات درج شده، خود را تبرئه کرد. در اين نشست که با حضور بيش از 50 نفر از کارکنان آن سازمان تشکيل شد، طي اهانتي بي سابقه خبرنگاران را به سگ تشبيه کرد و گفت؛ «برخي از خبرنگاران مثل سگ هايي هستند که اگر به طرف شان سنگ پرتاب کني، بيشتر گاز گرفته و حمله ور مي شوند.» وي ادامه داد؛ «اينها مثل مگس هايي هستند که مي گردند و روي کثافت مي نشينند.چون به نشريات رپرتاژ نمي دهيم، عليه ما مي نويسند. اگر در سفره شان ناني بگذاريم، ساکت مي شوند

هیچ نظری موجود نیست: