چهارشنبه، 27 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Wednesday 18 November
اطلاعیه دادگستری رژیم تشدید خشونت آشکار
زینت میرهاشمی
اطلاعیه دادگستری رژیم که روز سه شنبه 26 آبان انشتار یافت، حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی دستگیر شده در ماههای اخیر را تایید کرد. اطلاعیه با اتهاماتی که برای دستگیر شدگان بر شمرده از یک طرف خشونت عریان در مقابله با بی باکی جوانان را به نمایش گذاشته و از طرفی دیگر مشوق خشونت از طرف نیروهای عقب مانده و بسیحیها است
در اطلاعیه دادگستری، اتهامات دستگیرشدگان را در 7 ماده توضیح داده و برای آنها مجازات اسلامی بر اساس قانون جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. تمامی ماده هایی که به عنوان اتهام دستگیرشدگان در نظر گرفته شده مربوط به نیروهای سرکوبگر در صحنه رویدادهای اخیر است. هزاران زندانی سیاسی طی این سه دهه بر اساس همین احکام به قتل رسیده اند
در برابر شعارهایی که از طرف مردم در خیزشهای خیابانی مطرح شده، رژیم به خشونت آشکار روی می آورد تا مانع گسترش این مبارزه شود
همه جهان دیده است که مردم با دست خالی در خیزشهای خیابانی شرکت کرده و تنها با صدای بلند خواسته های خود را مطرح کرده اند
خشونت حکومتی که با همه ابزارهای سرکوب در ساده ترین حرکت اعتراضی از آن استفاده می شود، امکان گسترش و تداوم یک حرکت مسالمت آمیز را نمی دهد. بنابرین این قدرت حاکم است که امکان مبارزه مسالمت آمیز را از مردم سلب می کند
رژیمی که نیروهای خودی و رشد یافتگان در دم و دستگاه ولایت را هم نمی تواند تحمل کند چطور می تواند جنبشی را حتا در مسالمت آمیز ترین شکل آن هنگامی که مطالباتی دارد تحمل کند. کسانی که شعارهای جنبش مردمی یا دانشجویان را شعارهایی تند و یا خشن می نامند، اساسا جایگاه قربانی و قاتل را عوض می کنند و صورت مساله را تغییر می دهند
مساله اصلی این است که اقلیتی حاکمند و از همه ابزارهای سرکوب استفاده می کنند و اکثریتی زیر حکمرانی اقلیتی مستبد می خواهند زندگیشان را تغییر دهند و حاضر نیستند به آنگونه که اقلیت می خواهد زندگی کنند
طی سه دهه حیات جمهوری اسلامی همه مبارزات گروههای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم ایران با اعمال خشونت عریان سرکوب شده است
در شرایط کنونی، با توجه به تداوم حرکتهای اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان و وجود جنبش مردمی و گستردگی ارتباطات و نیز فشارهای بین المللی، باید امکان اعدامهای گسترده را از رژیم گرفت

هیچ نظری موجود نیست: