25آبان: گزارش گردهمايی مادران عزادار رشت، شنبه 23 آبان، 14 نوامبر
روز شنبه 23 آبان، مادران عزادار رشت به سياق چند ماه گذشته در پارک توحيد رشت گرد هم امدند تا ياد کشته شدگان و آسيب ديدگان حوادث اخير را گرامی بدارند
مادران عزادار رشت در حالی که سرود زيبای همراه شو عزيز را می خواندند به راهپيمايی جمعی در پارک پرداختند و با حاضران و رهگذران به گفتگو نشستند و از اهداف و برنامه های مادران عزادار گفتند
شايان گفتن است استقبال از اين تجمع هر بار بيش از پيش می شود و اين خود نشانه همگانی شدن پيام و خواست مادران عزادار رشت است

هیچ نظری موجود نیست: