دومين نامه ي فرزاد کمانگر پس از اعدام احسان فتاحيان
نوامبر 20, 2009 با جنبش خرداد
«نه» به خشونت «نه» به اعدام
صلح ، خواب کودک است
صلح ، خواب مادر
گفتگوي عاشقان در سايه سار درختان
صلح همين است
صلح لحظه اي است که ديگر
توقف اتومبيلي در خيابان
هراس بر نمي انگيزد
و زمانيست که کوبيدن بر در
نشانه ديدار يک دوست «1»

هیچ نظری موجود نیست: