سه شنبه، 19 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Tuesday 10 November
پاسخ به رجزخوانی های سرکرده انتطامی
کاوه روشنگر زاده
به درختان هم بگویید سبز نشوند
عربده کشان حکومت دینی که تا چندی پیش می کوشیدند شمار مخالفان این رژیم جهنمی را اندک و ناچیز نشان دهند ، هر چه از عمر این خیزش مردمی می گذرد ، بیش از پیش خود را می بازند و به تازگی هربار که مقابل دوربین خبرنگارها می ایستند ، برای آنکه پته ترس و وحشت شان از حضور مردم روی آب نیفتد ، ژست زورمندی می گیرند و به مصداق « من آنم که رستم بود پهلوان » حرفهای گنده تر از دهانشان می زنند
از جمله همین پرگویی های بی مایه ، یکی هم سخنان سرکرده نیروی انتظامی است که کوشیده قدرت پوشالی اش را به زور ابزار مدرن امروز به رخ بکشد و به خیال خود ، مخالفان را بترساند . او که این بار بحث « ماسک » را به میان کشیده است ، گفته که به کمک دستگاه های مدرن می توانند سیمای برومند جوانان را شناسایی کنند و آنان را بازداشت نمایند . اُف بر چنین نگاه رذیلانه ای !

یکی نیست به این زوزه کش دستگاه خلافت « سید علی » بگوید آخر ای نادان خردباخته ، مگر چند تن از شرکت کنندگان در تظاهرات ماسک می زنند ؟ دست کم پیش از یاوه بافی ها ، بنشین و فیلم هایی را که همکاران ضد مردمی ات از گوشه گوشه حضور میلیونی مردم گرفته اند ببین تا بدانی یک در هزار هم نیستند آنانی که از ماسک استفاده می کنند . گیریم تو این یک در هزار را هم شناسایی کردی و گرفتی ، با بقیه آن میلیون زن و مرد و پیر و جوان و کودک که به خیابان ها آمده و به زودی دیگربار در شانزده آذر - و مناسبت های دیگر - خواهند آمد چه می کنی ؟

افسوس که شمایان هیچ نمی دانید . حتا به این اندازه که ماسک ، دستبند و پیشانی بند ، ابزاری است نه برای استتار از گرگ ها و گرازهای وحشی ؛ که نوعی نشانه است برای جنبشی که روز به روز گسترده تر می شود . اگر نمی دانید بدانید که مردم ترسیده از باتوم و بازداشت ، اصلا به خیابان نمی آیند که نیازمند استتار خود - آن هم با ماسک - باشند .

راست گفته اند که « کافر همه را به کیش خود پندارد » . این گرگ و گرازهای رژیم دینی هستند که با کلاهخود پا به میدان می گذارند که چهره بپوشانند از معترضان . آنان اند که هراس دارند از شناخته شدن . زیرا این مردم به جان آمده ، مسلح به سلاح نیستند تا بخواهند به سر و صورت ماموران و مزدبگیران آسیب برسانند .

افسوس که شما نمی دانید این مردم باورمند به حق آزادی خویش ، با خیزش و حضور میلیونی خود در خیابان ها حاضر می شوند تا حقوق از دست رفته خویش را باز پس بگیرند و قصد مقابله فیزیکی – دست کم تا امروز – را نداشته اند . وگرنه چنانچه « اراده » کنند ، نه از گرگی به نام « سردار احمدی مقدم » نشانی باقی می ماند و نه اربابش و نه از شغالهای موتورسوار و سیاهپوش اش
.

هیچ نظری موجود نیست: