دستگیری اعضاء کمیته هماهنگی برای ایجاد فضای رعب و و حشت در آستانه اول ماه مه!
کارگران !
در مورخه 28/1/88 در پی نشست اعضای" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "با خانواده ی کارگر زندانی غالب حسینی که به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه ( 11 اردیبهشت )سال 87 دستگیر و زندانی شده بود در ساعت 11 خانه آقای حسینی به محاصره پلیس و نیرو های امنیتی در آمد و کلیه اعضای کمیته هماهنگی حاضر در آن محل دستگیر شدند.
حضور دوستان اعضای کمیته هماهنگی در محل مورد نظر در راستای پیوند طبقاتی و اعلام حمایت از خانواده ی غالب حسینی و عبدلله خانی و پافشاری بر حقانیت اینکه بر گزاری مراسم روز جهانی کارگر ابتدائی ترین حق کارگران وفعالین کارگری بوده و با این باور که حمایت از دوستان کارگر زندانی جز کوچکترین وظائف طبقاتی ما بوده و هست صورت پذیرفت.
در ساعت 11 متوجه شدیم که خانه ی آقای حسینی محاصره و مامورین در ابتدای ورود ، زنان حاضر را جدا و متذکر شدند که کلیه آقایان باز داشت هستند.
دوستان دستگیر شده با تدابیر امنیتی به کلانتری 12 واقع در خیابان وکیل (کشاورز) سنندج انتقال داده شدند. در آنجا از کلیه دستگیر شدگان بازجوئی به عمل آمده و مامورین لباس شخصی دلیل دستگیری را تجمع غیر قانونی عنوان کردند که با مخالفت دوستان مواجه شد و متذکر شدند ، مهمانی رفتن از کی تجمع غیر قانونی اعلام شده؟
بعد از آن از کلیه باز داشت شدگان فیلم و عکس و انگشت نگاری بعمل آورده شد. مامورین با ایجاد فضای رعب و و حشت یاد آور شدند چون کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری غیر قانونی است هر گونه تجمع در این رابطه جرم محسوب شده و باید شما تعهد کتبی نوشته مبنی بر این که از این تاریخ با کمیته هماهنگی همکاری نکنید، در غیر اینصورت هیچکدام از شما آزاد نخواهید شد و برا ی شما توسط مراجع مربوط احکام زندان صادر خو.اهد شد.
دوستان کمیته هماهنگی همگی اعلام نمودند که ما عضو کمیته هماهنگی بوده و از این عضویت دفاع میکنیم و هیچ گونه تعهدی در این رابطه توسط ما نوشته نخواهد شد ، چرا که ما خود همگی کارگر بوده و به عنوان فعالین کارگری وظیفه خود دانسته که از منافع هم طبقه ای هایمان دفاع کنیم .
بعد از گفتگو و فشار توسط مامورین مبنی بر دادن تعهد و کناره گیری این اعضا از کمیته هماهنگی ، کلیه اعضا ء با صراحت از عضویت خود دفاع کرده و بدون هیچگونه تعهدی در ساعت 30/5 دقیقه بعدازظهر همگی اعضای دستگیر شده آزاد شدند.
لازم به یاد آوری است که در میان بازداشت شدگان نوجوان 14 ساله ای به نام آمانج نیکدل بود که متاسفانه با وی هم همچون دیگر دستگیر شدگان رفتار و مراحل انگشت نگاری و عکس و باز جوئی از وی نیز بعمل آورده شد.
ما اعضای کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن این بر خورد سرکوب گرانه از استقامت دوستان بازداشت شده در دفاع از مطالبات به حق خود ، منجمله دفاع از عضویت در کمیته هماهنگی و دفاع از کارگران زندانی در بند ، شایسه میدانیم به این عزیزان درود فرستاده و ما از چنین دفاع محکم و طبقاتی در مسیر آرمان های بلند و انسانی طبقه ی کارگر صمیمانه پشتیبانی می کنیم.
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 28/1/1388

هیچ نظری موجود نیست: