پیام کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو

به:دوستان ورفقای گرامی در کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ -سوئد
بدینوسیله حمایت خود را از اقدام شما، مبنی بر اعتصاب غذای سه روزه در دفاع از جنبش کارگری ایران و برای آزادی فوری و بدون قید وشرط محمود صالحی اعلام می داریم و برایتان آرزوی موفقیت و سلامتی داریم
پیروز باشید
زنده باد همبستگی جهانی کارگران
کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو
آآآ30 آوریل 2007

هیچ نظری موجود نیست: