پیام پشتیبانی

کمپین  نه به جمهوری اسلامی ایران، نه به جنگ دوستان و رفقا
اعتصاب غذای سه روزه شما در پشتیبانی از کلیه فعالین جنبش های کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و کلیه زندانیان سیاسی ایران، از جمله محمود صالحی، نشان از اعتلای بیش از پیش سطح پشتیبانی از مردم ایران، در شهر گوتنبرگ دارد.
ما ضمن قدردانی از این عمل شجاعانۀ شما، بدینوسیله پشتیبانی خویش را از اهداف مردمی این کارزار اعلام میداریم.
ما مطمئنیم که عاقبت مبارزات سازمان یافتۀ آزادیخواهانه، برابری طلبانه ، سراسری و متحدانۀ مردم ایران در راه تعیین سرنوشتشان، نه تنها رژیم جمهوری اسلامی ایران را سرنگون خواهد نمود، بلکه به امپریالیسم و ارتجاع نیز نشان خواهند داد که؛ تنها خود مردم ایران هستند که میتوانند با بدست گرفتن حق تعیین سرنوشتشان، به آزادی، رفاه و برابری برسند. امری که بویژه در صد سال اخیر عموماَ ،ً پایگاه پرش آزادیخواهان این کشور بوده است
.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
نابود باد امریالیسم امریکا و متحدانش و ارتجاع
پیروز باد جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران
کمیته "کمپین نه به جمهوری اسلامی ایران، نه به جنگ"
27 آپریل 2007 . هفتم اردیبهشت ماه 1386

هیچ نظری موجود نیست: