اطلاعیه شماره 1

برای آزادی فوری محمود صالحی وکلیه فعالین
جنبش کارگری، زنان، معلمان ، دانشجویان
وتمامی زندانیان سیاسی ایران
.
جهانیان و آزادیخواهان ایرانی ، تشکلها، احزاب
و سازمانها و رسانه های خبری

در شرایط فعلی موقعيت امروزی ايران بحران موجود در منطقه، نتیجه مستقیم حضور ایالات متحده آمریکا و متحدان سرمایه داری جهانی اش است . همزمان از سوی نظام بحران آفرین جمهوری اسلامی ایران ، زمینه چینی تهاجم احتمالی ایالات متحده آمریکا و متحدان جهانی و زمینه سازش آن نیز موجود است. خطرتحريم اقتصادی وهر فشاردیگربه ايران توسط ايالات متحده آمریکا، تغييررژيم ازبالا را مد نظردارد .
درست در چنین شرایطی است که جنبشهای اعتراضی معلمان ، زنان ،دانشجویان بویژه جنبش کارگری روز بروز وسیع تر وهمکاری متقابلشان بیشتر میشود . جمهوری اسلامی مدافع سرمایه برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن این جنبشها و اتحاد عملشان در بطن تغییر و تحولات اجتماعی ، روز بروز بر دامنه تهاجم ، سرکوب ، دستگیری، فشار و تهدید فعالین این جنبشها می افزاید.
در شرایطی که اول ماه مه در برابر ما قرار دارد، موج فزاینده دستگیری ها از جمله ؛ ربودن دزدانه چهره شناخته شده جنبش کارکری ایران محمود صالحی و دیگر فعالین این جنبشهای اعتراضی و صدور احکام تعلیق ، تبعید و زندان برای فعالان کارگری سقز( محمود صالحی – سید جلال حسینی- محسن حکیمی – برهان دیوار گر)، صدور احکام اعدام در سنندج و اهواز، حمله گسترده به حجاب زنان در تهران و مراکز استان ها در این مرحله ، عمدتا برای مرعوب ساختن جنبش طبقاتی و اجتماعی ایران، در دستور کار نظام سرمایه داری ایران است.
ما با آغاز اعتصاب غذای سه روزه ، موجودیت تشکل خود را اعلام میداریم . همه شما را مخاطب قرار داده و برای وصول بی قید وشرط آزادی محمود صالحی و کلیه فعالین جنبشهای زنان ، معلمان و دانشجویان دستگیر شده وتمامی زندانیان سیاسی به پشتیبانی از این اقدام عملی فرا می خوانیم .
کانون همبستگی با کارگران ایران –گوتنبرگ(سوئد)
زمان : روزهای 28تا30 آوریل روزهای شنبه- یکشنبه و دوشنبه
مکان : میدان یرن توریت اسپور های (1-3-6-9-11)
با ما ( سخنگویان این دوره کانون ) می توان با تلفن های زیر ارتباط گرفت :

فرخ قهرمانی : 0046735065657 - حسین مقدم : 0046737588208 - امیر جواهری : 0046736778815

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اميدوارم اين وبلاگ بتواند گامي كوچك در همراهي با كار بزرگ شما براي دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان ايران بردارد.
شاد باشيد كه ما پيروزيم