جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

آکسیون مشترک اعتراضی کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرک با هوادران چریکهای فدایی خلق ایران شنبه 4 سپتامبردر میذان گوتنبرگ سوئدهیچ نظری موجود نیست: